Species

Sampling: 1703 out of 4167 species have genetic data (in bold)

Species list
 • Balitora annamitica
 • Balitora elongata
 • Balitora kwangsiensis
 • Beaufortia kweichowensis
 • Beaufortia liui
 • Beaufortia szechuanensis
 • Erromyzon sinensis
 • Formosania chenyiyui
 • Formosania fascicauda
 • Formosania lacustre
 • Formosania stigmata
 • Gastromyzon ctenocephalus
 • Gastromyzon lepidogaster
 • Glaniopsis denudata
 • Glaniopsis hanitschi
 • Hemimyzon formosanus
 • Hemimyzon taitungensis
 • Hemimyzon yaotanensis
 • Homaloptera leonardi
 • Homaloptera parclitella
 • Homaloptera smithi
 • Homaloptera zollingeri
 • Jinshaia abbreviata
 • Jinshaia sinensis
 • Lepturichthys dolichopterus
 • Lepturichthys fimbriata
 • Liniparhomaloptera disparis disparis
 • Liniparhomaloptera disparis qiongzhongensis
 • Liniparhomaloptera obtusirostris
 • Metahomaloptera omeiensis
 • Pseudogastromyzon changtingensis tungpeiensis
 • Pseudogastromyzon cheni
 • Pseudogastromyzon fangi
 • Pseudogastromyzon fasciatus
 • Pseudogastromyzon myersi
 • Sewellia lineolata
 • Sinogastromyzon hsiashiensis
 • Sinogastromyzon puliensis
 • Sinogastromyzon sichangensis
 • Sinogastromyzon szechuanensis
 • Sinogastromyzon tonkinensis
 • Sinogastromyzon wui
 • Vanmanenia caldwelli
 • Vanmanenia hainanensis
 • Vanmanenia pingchowensis
 • Vanmanenia stenosoma
 • Barbucca diabolica
 • Botia almorhae
 • Botia dario
 • Botia histrionica
 • Botia kubotai
 • Botia lohachata
 • Botia rostrata
 • Botia striata
 • Leptobotia curta
 • Leptobotia elongata
 • Leptobotia guilinensis
 • Leptobotia pellegrini
 • Leptobotia rubrilabris
 • Leptobotia taeniops
 • Leptobotia tchangi
 • Leptobotia tientainensis
 • Carpiodes carpio
 • Carpiodes cyprinus
 • Carpiodes velifer
 • Catostomus ardens
 • Catostomus bernardini
 • Catostomus cahita
 • Catostomus catostomus
 • Catostomus clarkii
 • Catostomus columbianus
 • Catostomus commersonii
 • Catostomus conchos
 • Catostomus discobolus discobolus
 • Catostomus insignis
 • Catostomus leopoldi
 • Catostomus macrocheilus
 • Catostomus microps
 • Catostomus nebuliferus
 • Catostomus occidentalis occidentalis
 • Catostomus platyrhynchus
 • Catostomus plebeius
 • Catostomus rimiculus
 • Catostomus santaanae
 • Catostomus snyderi
 • Catostomus tahoensis
 • Catostomus warnerensis
 • Catostomus wigginsi
 • Chasmistes brevirostris
 • Cycleptus elongatus
 • Cycleptus meridionalis
 • Deltistes luxatus
 • Erimyzon oblongus
 • Erimyzon sucetta
 • Erimyzon tenuis
 • Hypentelium etowanum
 • Hypentelium nigricans
 • Hypentelium roanokense
 • Ictiobus bubalus
 • Ictiobus cyprinellus
 • Ictiobus labiosus
 • Ictiobus meridionalis
 • Ictiobus niger
 • Minytrema melanops
 • Moxostoma albidum
 • Moxostoma anisurum
 • Moxostoma ariommum
 • Moxostoma austrinum
 • Moxostoma breviceps
 • Moxostoma carinatum
 • Moxostoma cervinum
 • Moxostoma collapsum
 • Moxostoma congestum
 • Moxostoma duquesnii
 • Moxostoma erythrurum
 • Moxostoma hubbsi
 • Moxostoma lachneri
 • Moxostoma macrolepidotum
 • Moxostoma mascotae
 • Moxostoma pappillosum
 • Moxostoma pisolabrum
 • Moxostoma poecilurum
 • Moxostoma robustum
 • Moxostoma rupiscartes
 • Moxostoma valenciennesi
 • Myxocyprinus asiaticus
 • Thoburnia atripinnis
 • Thoburnia hamiltoni
 • Thoburnia rhothoeca
 • Xyrauchen texanus
 • Acanthopsoides gracilentus
 • Acanthopsoides hapalias
 • Acanthopsoides molobrion
 • Acanthopsoides robertsi
 • Acantopsis choirorhynchos
 • Acantopsis dialuzona
 • Ambastaia nigrolineata
 • Ambastaia sidthimunki
 • Canthophrys gongota
 • Chromobotia macracanthus
 • Cobitis albicoloris
 • Cobitis arachthosensis
 • Cobitis australis
 • Cobitis bilineata
 • Cobitis bilseli
 • Cobitis biwae
 • Cobitis calderoni
 • Cobitis choii
 • Cobitis dalmatina
 • Cobitis elazigensis
 • Cobitis elongata
 • Cobitis elongatoides
 • Cobitis fahirae
 • Cobitis granoei
 • Cobitis hankugensis
 • Cobitis hellenica
 • Cobitis laterimaculata
 • Cobitis linea
 • Cobitis lutheri
 • Cobitis macrostigma
 • Cobitis maroccana
 • Cobitis matsubarai
 • Cobitis melanoleuca melanoleuca
 • Cobitis meridionalis
 • Cobitis narentana
 • Cobitis ohridana
 • Cobitis paludica
 • Cobitis punctilineata
 • Cobitis shikokuensis
 • Cobitis sinensis
 • Cobitis sp
 • Cobitis stephanidisi
 • Cobitis striata
 • Cobitis strumicae
 • Cobitis taenia
 • Cobitis takatsuensis
 • Cobitis tanaitica
 • Cobitis tetralineata
 • Cobitis trichonica
 • Cobitis turcica
 • Cobitis vardarensis
 • Cobitis vettonica
 • Cobitis zanandreai
 • Iksookimia hugowolfeldi
 • Iksookimia koreensis
 • Iksookimia longicorpa
 • Iksookimia pacifica
 • Iksookimia pumila
 • Iksookimia yongdokensis
 • Kichulchoia brevifasciata
 • Kichulchoia multifasciata
 • Koreocobitis naktongensis
 • Koreocobitis rotundicaudata
 • Kottelatlimia katik
 • Kottelatlimia pristes
 • Lepidocephalichthys berdmorei
 • Lepidocephalichthys guntea
 • Lepidocephalichthys hasselti
 • Lepidocephalichthys kranos
 • Lepidocephalichthys thermalis
 • Lepidocephalichthys zeppelini
 • Lepidocephalus macrochir
 • Microcobitis misgurnoides
 • Misgurnus anguillicaudatus
 • Misgurnus fossilis
 • Misgurnus mizolepis
 • Misgurnus mohoity
 • Misgurnus nikolskyi
 • Niwaella delicata
 • Pangio alternans
 • Pangio anguillaris
 • Pangio cuneovirgata
 • Pangio doriae
 • Pangio elongata
 • Pangio filinaris
 • Pangio incognito
 • Pangio kuhlii
 • Pangio lumbriciformis
 • Pangio malayana
 • Pangio muraeniformis
 • Pangio myersi
 • Pangio oblonga
 • Pangio pangia
 • Pangio pulla
 • Pangio semicincta
 • Pangio shelfordii
 • Pangio superba
 • Parabotia banarescui
 • Parabotia bimaculata
 • Parabotia fasciata
 • Parabotia kiangsiensis
 • Parabotia lijiangensis
 • Parabotia mantschurica
 • Paramisgurnus dabryanus
 • Sabanejewia aurata
 • Sabanejewia balcanica
 • Sabanejewia baltica
 • Sabanejewia bulgarica
 • Sabanejewia caucasica
 • Sabanejewia kubanica
 • Sabanejewia larvata
 • Sabanejewia romanica
 • Sabanejewia vallachica
 • Sinibotia pulchra
 • Sinibotia robusta
 • Sinibotia superciliaris
 • Sinibotia zebra
 • Syncrossus beauforti
 • Syncrossus berdmorei
 • Syncrossus helodes
 • Syncrossus hymenophysa
 • Syncrossus reversa
 • Yasuhikotakia caudipunctata
 • Yasuhikotakia eos
 • Yasuhikotakia lecontei
 • Yasuhikotakia modesta
 • Yasuhikotakia morleti
 • Abbottina liaoningensis
 • Abbottina rivularis
 • Abramis brama
 • Acanthalburnus microlepis
 • Acanthobrama lissneri
 • Acanthobrama marmid
 • Acanthobrama mirabilis
 • Acanthobrama terraesanctae
 • Acanthogobio guentheri
 • Acanthorhodeus chankaensis
 • Acheilognathus barbatulus
 • Acheilognathus cyanostigma
 • Acheilognathus gracilis
 • Acheilognathus hypselonotus
 • Acheilognathus imberbis
 • Acheilognathus longibarbatus
 • Acheilognathus longipinnis
 • Acheilognathus macropterus
 • Acheilognathus majusculus
 • Acheilognathus melanogaster
 • Acheilognathus meridianus
 • Acheilognathus omeiensis
 • Acheilognathus polylepis
 • Acheilognathus rhombeus
 • Acheilognathus signifer
 • Acheilognathus tabira erythropterus
 • Acheilognathus tabira jordani
 • Acheilognathus tabira nakamurae
 • Acheilognathus tabira tabira
 • Acheilognathus tabira tohokuensis
 • Acheilognathus tonkinensis
 • Acheilognathus typus
 • Acheilognathus yamatsutae
 • Achondrostoma arcasii
 • Achondrostoma occidentale
 • Achondrostoma oligolepis
 • Acrocheilus alutaceus
 • Acrossocheilus beijiangensis
 • Acrossocheilus fasciatus
 • Acrossocheilus hemispinus
 • Acrossocheilus iridescens
 • Acrossocheilus kreyenbergii
 • Acrossocheilus monticola
 • Acrossocheilus paradoxus
 • Acrossocheilus parallens
 • Acrossocheilus spinifer
 • Agosia chrysogaster
 • Akrokolioplax bicornis
 • Albulichthys albuloides
 • Alburnoides bipunctatus
 • Alburnoides eichwaldii
 • Alburnoides fasciatus
 • Alburnoides kubanicus
 • Alburnoides ohridanus
 • Alburnoides prespensis
 • Alburnus albidus
 • Alburnus alburnus
 • Alburnus arborella
 • Alburnus baliki
 • Alburnus belvica
 • Alburnus chalcoides
 • Alburnus escherichii
 • Alburnus filippii
 • Alburnus hohenackeri
 • Alburnus macedonicus
 • Alburnus mossulensis
 • Alburnus orontis
 • Alburnus tarichi
 • Alburnus thessalicus
 • Alburnus volviticus
 • Algansea amecae
 • Algansea aphanea
 • Algansea avia
 • Algansea barbata
 • Algansea lacustris
 • Algansea monticola
 • Algansea tincella
 • Amblypharyngodon chulabhornae
 • Amblypharyngodon melettinus
 • Amblypharyngodon mola
 • Amblyrhynchichthys truncatus
 • Anaecypris hispanica
 • Ancherythroculter daovantieni
 • Anchicyclocheilus halfibindus
 • Anematichthys armatus
 • Anematichthys repasson
 • Aphyocypris chinensis
 • Aspidoparia jaya
 • Aspiorhynchus laticeps
 • Aspius vorax
 • Aulopyge huegelii
 • Aztecula sallaei
 • Balantiocheilos melanopterus
 • Ballerus ballerus
 • Ballerus sapa
 • Bangana ariza
 • Bangana dero
 • Bangana lemassoni
 • Bangana lippus
 • Bangana pierrei
 • Bangana rendahli
 • Bangana tonkinensis
 • Barbichthys laevis
 • Barbodes carnaticus
 • Barbodes wynaadensis
 • Barbonymus altus
 • Barbonymus gonionotus
 • Barbonymus schwanenfeldii
 • Barbus ablabes
 • Barbus albanicus
 • Barbus andrewi
 • Barbus anoplus
 • Barbus balcanicus
 • Barbus barbus
 • Barbus bigornei
 • Barbus borysthenicus
 • Barbus bynni
 • Barbus cadenati
 • Barbus calidus
 • Barbus callensis
 • Barbus callipterus
 • Barbus camptacanthus
 • Barbus caninus
 • Barbus chiumbeensis
 • Barbus ciscaucasicus
 • Barbus cyclolepis
 • Barbus erubescens
 • Barbus ethiopicus
 • Barbus euboicus
 • Barbus fasciolatus
 • Barbus fritschii
 • Barbus gananensis
 • Barbus gruveli
 • Barbus grypus
 • Barbus guineensis
 • Barbus gurneyi
 • Barbus haasi
 • Barbus harterti
 • Barbus holotaenia
 • Barbus humilis
 • Barbus kerstenii
 • Barbus kubanicus
 • Barbus lacerta
 • Barbus leonensis
 • Barbus longiceps
 • Barbus luapulae
 • Barbus luluae
 • Barbus macedonicus
 • Barbus macrops
 • Barbus matthesi
 • Barbus mattozi
 • Barbus meridionalis
 • Barbus miolepis
 • Barbus motebensis
 • Barbus nasus
 • Barbus nyanzae
 • Barbus oxyrhynchus
 • Barbus paludinosus
 • Barbus peloponnesius
 • Barbus petenyi
 • Barbus petitjeani
 • Barbus plebejus
 • Barbus pleurogramma
 • Barbus prespensis
 • Barbus rebeli
 • Barbus reinii
 • Barbus rubrostigma
 • Barbus sacratus
 • Barbus serra
 • Barbus sperchiensis
 • Barbus strumicae
 • Barbus sublineatus
 • Barbus subquincunciatus
 • Barbus tanapelagius
 • Barbus tauricus
 • Barbus thessalus
 • Barbus trevelyani
 • Barbus trimaculatus
 • Barbus tyberinus
 • Barbus wurtzi
 • Barilius barila
 • Barilius bendelisis
 • Barilius canarensis
 • Barilius caudiocellatus
 • Barilius gatensis
 • Barilius mesopotamicus
 • Barilius tileo
 • Barilius vagra
 • Belligobio nummifer
 • Betadevario ramachandrani
 • Biwia yodoensis
 • Biwia zezera
 • Blicca bjoerkna
 • Boraras brigittae
 • Boraras maculatus
 • Boraras merah
 • Boraras micros
 • Boraras urophthalmoides
 • Brevibora dorsiocellata
 • Cabdio morar
 • Campostoma anomalum
 • Campostoma oligolepis
 • Campostoma ornatum
 • Campostoma pauciradii
 • Campostoma pullum
 • Candidia barbata
 • Capoeta aculeata
 • Capoeta angorae
 • Capoeta antalyensis
 • Capoeta baliki
 • Capoeta banarescui
 • Capoeta barroisi
 • Capoeta bergamae
 • Capoeta buhsei
 • Capoeta caelestis
 • Capoeta capoeta capoeta
 • Capoeta capoeta sevangi
 • Capoeta damascina
 • Capoeta ekmekciae
 • Capoeta kosswigi
 • Capoeta mauricii
 • Capoeta pestai
 • Capoeta sieboldii
 • Capoeta tinca
 • Capoeta trutta
 • Capoeta turani
 • Carasobarbus apoensis
 • Carasobarbus canis
 • Carasobarbus chantrei
 • Carasobarbus luteus
 • Carassioides acuminatus
 • Carassius auratus
 • Carassius carassius
 • Carassius cuvieri
 • Carassius gibelio
 • Carassius langsdorfii
 • Catla catla
 • Catlocarpio siamensis
 • Chagunius baileyi
 • Chagunius chagunio
 • Chanodichthys erythropterus
 • Chanodichthys mongolicus
 • Chela cachius
 • Chelaethiops bibie
 • Chelaethiops congicus
 • Chelaethiops elongatus
 • Chondrostoma angorense
 • Chondrostoma fahirae
 • Chondrostoma holmwoodii
 • Chondrostoma knerii
 • Chondrostoma nasus
 • Chondrostoma oxyrhynchum
 • Chondrostoma phoxinus
 • Chondrostoma prespense
 • Chondrostoma regium
 • Chondrostoma soetta
 • Chondrostoma vardarense
 • Chrosomus cumberlandensis
 • Chrosomus eos
 • Chrosomus erythrogaster
 • Chrosomus oreas
 • Chrosomus tennesseensis
 • Chuanchia labiosa
 • Cirrhinus cirrhosus
 • Cirrhinus microlepis
 • Cirrhinus molitorella
 • Cirrhinus mrigala
 • Cirrhinus reba
 • Clinostomus elongatus
 • Clinostomus funduloides
 • Codoma ornata
 • Coreius guichenoti
 • Coreius heterodon
 • Coreoleuciscus splendidus
 • Cosmochilus cardinalis
 • Cosmochilus harmandi
 • Couesius plumbeus
 • Crossocheilus burmanicus
 • Crossocheilus diplochilus
 • Crossocheilus latius
 • Crossocheilus nigriloba
 • Crossocheilus oblongus
 • Crossocheilus reticulatus
 • Ctenopharyngodon idella
 • Culter alburnus
 • Culter flavipinnis
 • Culter oxycephaloides
 • Cyclocheilichthys apogon
 • Cyclocheilichthys enoplos
 • Cyclocheilichthys janthochir
 • Cyprinella alvarezdelvillari
 • Cyprinella analostana
 • Cyprinella bocagrande
 • Cyprinella caerulea
 • Cyprinella callisema
 • Cyprinella callistia
 • Cyprinella callitaenia
 • Cyprinella camura
 • Cyprinella chloristia
 • Cyprinella formosa
 • Cyprinella galactura
 • Cyprinella garmani
 • Cyprinella gibbsi
 • Cyprinella labrosa
 • Cyprinella leedsi
 • Cyprinella lepida
 • Cyprinella lutrensis
 • Cyprinella monacha
 • Cyprinella nivea
 • Cyprinella panarcys
 • Cyprinella proserpina
 • Cyprinella pyrrhomelas
 • Cyprinella rutila
 • Cyprinella spiloptera
 • Cyprinella trichroistia
 • Cyprinella venusta
 • Cyprinella whipplei
 • Cyprinella xaenura
 • Cyprinella xanthicara
 • Cyprinella zanema
 • Cyprinion kais
 • Cyprinion macrostomum
 • Cyprinus carpio
 • Cyprinus multitaeniata
 • Cyprinus pellegrini
 • Danio aesculapii
 • Danio albolineatus
 • Danio choprae
 • Danio dangila
 • Danio erythromicron
 • Danio feegradei
 • Danio kerri
 • Danio kyathit
 • Danio margaritatus
 • Danio meghalayensis
 • Danio nigrofasciatus
 • Danio rerio
 • Danio roseus
 • Danio tinwini
 • Danionella dracula
 • Danionella mirifica
 • Danionella translucida
 • Dawkinsia arulius
 • Dawkinsia assimilis
 • Dawkinsia exclamatio
 • Dawkinsia filamentosa
 • Dawkinsia rohani
 • Dawkinsia singhala
 • Dawkinsia srilankensis
 • Dawkinsia tambraparniei
 • Delminichthys adspersus
 • Delminichthys ghetaldii
 • Delminichthys jadovensis
 • Delminichthys krbavensis
 • Devario aequipinnatus
 • Devario annandalei
 • Devario anomalus
 • Devario apogon
 • Devario auropurpureus
 • Devario browni
 • Devario chrysotaeniatus
 • Devario devario
 • Devario kakhienensis
 • Devario laoensis
 • Devario maetaengensis
 • Devario malabaricus
 • Devario pathirana
 • Devario regina
 • Devario shanensis
 • Devario sondhii
 • Devario xyrops
 • Dionda argentosa
 • Dionda diaboli
 • Dionda episcopa
 • Dionda melanops
 • Dionda nigrotaeniata
 • Dionda serena
 • Diptychus maculatus
 • Discherodontus ashmeadi
 • Discherodontus schroederi
 • Discocheilus wui
 • Discogobio bismargaritus
 • Discogobio brachyphysallidos
 • Discogobio laticeps
 • Discogobio macrophysallidos
 • Discogobio tetrabarbatus
 • Discogobio yunnanensis
 • Discolabeo wuluoheensis
 • Distoechodon tumirostris
 • Eirmotus octozona
 • Elopichthys bambusa
 • Engraulicypris sardella
 • Epalzeorhynchos bicolor
 • Epalzeorhynchos frenatus
 • Epalzeorhynchos kalopterus
 • Erimystax cahni
 • Erimystax dissimilis
 • Erimystax harryi
 • Erimystax insignis
 • Erimystax x-punctatus
 • Esomus ahli
 • Esomus caudiocellatus
 • Esomus danricus
 • Esomus longimanus
 • Esomus metallicus
 • Exoglossum laurae
 • Exoglossum maxillingua
 • Folifer brevifilis
 • Garra barreimiae barreimiae
 • Garra bicornuta
 • Garra borneensis
 • Garra cambodgiensis
 • Garra ceylonensis
 • Garra congoensis
 • Garra cyrano
 • Garra dembecha
 • Garra fasciacauda
 • Garra flavatra
 • Garra fuliginosa
 • Garra gotyla gotyla
 • Garra gotyla stenorhynchus
 • Garra gravelyi
 • Garra hughi
 • Garra imberba
 • Garra kempi
 • Garra lamta
 • Garra lissorhynchus
 • Garra makiensis
 • Garra micropulvinus
 • Garra mirofrontis
 • Garra mullya
 • Garra nasuta
 • Garra orientalis
 • Garra ornata
 • Garra regressus
 • Garra rufa
 • Garra spilota
 • Garra surendranathanii
 • Garra tana
 • Garra tengchongensis
 • Garra waterloti
 • Gila atraria
 • Gila brevicauda
 • Gila coerulea
 • Gila conspersa
 • Gila cypha
 • Gila ditaenia
 • Gila elegans
 • Gila eremica
 • Gila intermedia
 • Gila minacae
 • Gila modesta
 • Gila nigra
 • Gila nigrescens
 • Gila orcuttii
 • Gila pandora
 • Gila pulchra
 • Gila purpurea
 • Gila robusta
 • Gila seminuda
 • Gnathopogon caerulescens
 • Gnathopogon elongatus
 • Gnathopogon herzensteini
 • Gnathopogon imberbis
 • Gnathopogon nicholsi
 • Gnathopogon strigatus
 • Gobio bulgaricus
 • Gobio coriparoides
 • Gobio cynocephalus
 • Gobio gobio
 • Gobio huanghensis
 • Gobio macrocephalus
 • Gobio obtusirostris
 • Gobio soldatovi
 • Gobiobotia abbreviata
 • Gobiobotia brevibarba
 • Gobiobotia filifer
 • Gobiobotia macrocephala
 • Gobiobotia meridionalis
 • Gobiobotia naktongensis
 • Gobiobotia pappenheimi
 • Gobiocypris rarus
 • Gymnocypris dobula
 • Gymnocypris eckloni
 • Gymnocypris namensis
 • Gymnocypris potanini
 • Gymnocypris przewalskii
 • Gymnocypris waddellii
 • Gymnodiptychus dybowskii
 • Gymnodiptychus integrigymnatus
 • Gymnodiptychus pachycheilus
 • Hainania serrata
 • Haludaria fasciata
 • Haludaria melanampyx
 • Hampala bimaculata
 • Hampala macrolepidota
 • Hampala sabana
 • Hemibarbus labeo
 • Hemibarbus longirostris
 • Hemibarbus maculatus
 • Hemibarbus medius
 • Hemibarbus mylodon
 • Hemibarbus umbrifer
 • Hemiculter bleekeri
 • Hemiculter krempfi
 • Hemiculter leucisculus
 • Hemiculter lucidus
 • Hemiculterella macrolepis
 • Hemigrammocypris rasborella
 • Hemitremia flammea
 • Henicorhynchus lineatus
 • Henicorhynchus lobatus
 • Henicorhynchus ornatipinnis
 • Henicorhynchus siamensis
 • Herzensteinia microcephalus
 • Hesperoleucus symmetricus
 • Hongshuia microstomatus
 • Hongshuia paoli
 • Horadandia atukorali
 • Horalabiosa joshuai
 • Hybognathus amarus
 • Hybognathus argyritis
 • Hybognathus hankinsoni
 • Hybognathus hayi
 • Hybognathus nuchalis
 • Hybognathus placitus
 • Hybognathus regius
 • Hybopsis amblops
 • Hybopsis amnis
 • Hybopsis hypsinotus
 • Hybopsis lineapunctata
 • Hybopsis rubrifrons
 • Hybopsis winchelli
 • Hypophthalmichthys molitrix
 • Hypophthalmichthys nobilis
 • Hypselobarbus curmuca
 • Hypselobarbus dubius
 • Hypselobarbus jerdoni
 • Hypselobarbus kolus
 • Hypselobarbus kurali
 • Hypselobarbus lithopidos
 • Hypselobarbus micropogon
 • Hypselobarbus mussullah
 • Hypselobarbus periyarensis
 • Hypsibarbus malcolmi
 • Hypsibarbus vernayi
 • Hypsibarbus wetmorei
 • Iberochondrostoma almacai
 • Iberochondrostoma lemmingii
 • Iberochondrostoma lusitanicum
 • Iberochondrostoma olisiponensis
 • Iberochondrostoma oretanum
 • Iberocypris palaciosi
 • Incisilabeo behri
 • Iotichthys phlegethontis
 • Iranocypris typhlops
 • Ischikauia steenackeri
 • Kottelatia brittani
 • Labeo altivelis
 • Labeo angra
 • Labeo annectens
 • Labeo barbatus
 • Labeo bata
 • Labeo batesii
 • Labeo boga
 • Labeo boggut
 • Labeo calbasu
 • Labeo chrysophekadion
 • Labeo coubie
 • Labeo cyclorhynchus
 • Labeo dussumieri
 • Labeo dyocheilus
 • Labeo fimbriatus
 • Labeo forskalii
 • Labeo gonius
 • Labeo horie
 • Labeo lineatus
 • Labeo longipinnis
 • Labeo lukulae
 • Labeo nasus
 • Labeo niloticus
 • Labeo parvus
 • Labeo quadribarbis
 • Labeo rajasthanicus
 • Labeo rohita
 • Labeo sanagaensis
 • Labeo senegalensis
 • Labeo simpsoni
 • Labeo sorex
 • Labeo stolizkae
 • Labeo weeksii
 • Labeo yunnanensis
 • Labeobarbus acutirostris
 • Labeobarbus aeneus
 • Labeobarbus capensis
 • Labeobarbus caudovittatus
 • Labeobarbus crassibarbis
 • Labeobarbus dainellii
 • Labeobarbus gorgorensis
 • Labeobarbus gorguari
 • Labeobarbus habereri
 • Labeobarbus intermedius
 • Labeobarbus johnstonii
 • Labeobarbus longissimus
 • Labeobarbus marequensis
 • Labeobarbus platydorsus
 • Labeobarbus polylepis
 • Labeobarbus surkis
 • Labiobarbus leptocheilus
 • Labiobarbus lineatus
 • Labiobarbus ocellatus
 • Labiobarbus siamensis
 • Laubuca caeruleostigmata
 • Laubuca dadiburjori
 • Laubuca fasciata
 • Laubuca laubuca
 • Lavinia exilicauda
 • Lepidomeda albivallis
 • Lepidomeda mollispinis
 • Lepidomeda vittata
 • Leptobarbus hoevenii
 • Leptobarbus melanotaenia
 • Leptocypris modestus
 • Leptocypris niloticus
 • Leptocypris weeksii
 • Leptocypris weynsii
 • Leucaspius delineatus
 • Leuciscus aspius
 • Leuciscus idus
 • Leuciscus leuciscus
 • Leuciscus schmidti
 • Leuciscus waleckii
 • Linichthys laticeps
 • Lobocheilos bo
 • Lobocheilos melanotaenia
 • Luciobarbus bocagei
 • Luciobarbus brachycephalus
 • Luciobarbus capito
 • Luciobarbus comizo
 • Luciobarbus esocinus
 • Luciobarbus graecus
 • Luciobarbus graellsii
 • Luciobarbus guiraonis
 • Luciobarbus microcephalus
 • Luciobarbus mursa
 • Luciobarbus pectoralis
 • Luciobarbus sclateri
 • Luciobarbus steindachneri
 • Luciobarbus xanthopterus
 • Luciobrama macrocephalus
 • Luciosoma bleekeri
 • Luciosoma setigerum
 • Luxilus albeolus
 • Luxilus cardinalis
 • Luxilus cerasinus
 • Luxilus chrysocephalus
 • Luxilus coccogenis
 • Luxilus cornutus
 • Luxilus pilsbryi
 • Luxilus zonatus
 • Luxilus zonistius
 • Lythrurus alegnotus
 • Lythrurus ardens
 • Lythrurus atrapiculus
 • Lythrurus bellus
 • Lythrurus fasciolaris
 • Lythrurus fumeus
 • Lythrurus lirus
 • Lythrurus matutinus
 • Lythrurus roseipinnis
 • Lythrurus snelsoni
 • Lythrurus umbratilis
 • Macrhybopsis aestivalis
 • Macrhybopsis gelida
 • Macrhybopsis hyostoma
 • Macrhybopsis marconis
 • Macrhybopsis meeki
 • Macrhybopsis storeriana
 • Macrochirichthys macrochirus
 • Malayochela maassi
 • Margariscus margarita
 • Meda fulgida
 • Megalobrama amblycephala
 • Megalobrama pellegrini
 • Megalobrama skolkovii
 • Megalobrama terminalis
 • Mekongina erythrospila
 • Mesobola brevianalis
 • Mesogobio tumenensis
 • Mesopotamichthys sharpeyi
 • Metzia formosae
 • Metzia lineata
 • Microdevario gatesi
 • Microdevario kubotai
 • Microdevario nana
 • Microphysogobio amurensis
 • Microphysogobio chinssuensis
 • Microphysogobio elongatus
 • Microphysogobio fukiensis
 • Microphysogobio jeoni
 • Microphysogobio koreensis
 • Microphysogobio longidorsalis
 • Microphysogobio rapidus
 • Microphysogobio tungtingensis
 • Microphysogobio yaluensis
 • Microrasbora rubescens
 • Moapa coriacea
 • Mylocheilus caurinus
 • Mylopharodon conocephalus
 • Mylopharyngodon piceus
 • Mystacoleucus chilopterus
 • Mystacoleucus ectypus
 • Mystacoleucus lepturus
 • Mystacoleucus marginatus
 • Nematabramis everetti
 • Nematabramis steindachneri
 • Neobola bottegoi
 • Neolissochilus benasi
 • Neolissochilus heterostomus
 • Neolissochilus hexagonolepis
 • Neolissochilus hexastichus
 • Neolissochilus soroides
 • Neolissochilus stracheyi
 • Nicholsicypris normalis
 • Nipponocypris koreanus
 • Nipponocypris sieboldii
 • Nipponocypris temminckii
 • Nocomis asper
 • Nocomis biguttatus
 • Nocomis effusus
 • Nocomis leptocephalus
 • Nocomis micropogon
 • Nocomis platyrhynchus
 • Nocomis raneyi
 • Notemigonus crysoleucas
 • Notropis altipinnis
 • Notropis amabilis
 • Notropis amecae
 • Notropis ammophilus
 • Notropis amoenus
 • Notropis anogenus
 • Notropis ariommus
 • Notropis asperifrons
 • Notropis atherinoides
 • Notropis baileyi
 • Notropis bifrenatus
 • Notropis blennius
 • Notropis boops
 • Notropis boucardi
 • Notropis buccatus
 • Notropis buchanani
 • Notropis cahabae
 • Notropis calientis
 • Notropis candidus
 • Notropis chalybaeus
 • Notropis chihuahua
 • Notropis chiliticus
 • Notropis chlorocephalus
 • Notropis chrosomus
 • Notropis dorsalis
 • Notropis edwardraneyi
 • Notropis girardi
 • Notropis grandis
 • Notropis harperi
 • Notropis heterodon
 • Notropis heterolepis
 • Notropis hudsonius
 • Notropis hypsilepis
 • Notropis imeldae
 • Notropis jemezanus
 • Notropis leuciodus
 • Notropis longirostris
 • Notropis lutipinnis
 • Notropis maculatus
 • Notropis mekistocholas
 • Notropis micropteryx
 • Notropis moralesi
 • Notropis nubilus
 • Notropis oxyrhynchus
 • Notropis ozarcanus
 • Notropis percobromus
 • Notropis petersoni
 • Notropis photogenis
 • Notropis potteri
 • Notropis procne
 • Notropis rafinesquei
 • Notropis rubellus
 • Notropis rubricroceus
 • Notropis rupestris
 • Notropis sabinae
 • Notropis scepticus
 • Notropis semperasper
 • Notropis shumardi
 • Notropis simus
 • Notropis spectrunculus
 • Notropis stilbius
 • Notropis stramineus
 • Notropis suttkusi
 • Notropis telescopus
 • Notropis texanus
 • Notropis topeka
 • Notropis tropicus
 • Notropis uranoscopus
 • Notropis volucellus
 • Notropis wickliffi
 • Notropis xaenocephalus
 • Ochetobius elongatus
 • Onychostoma alticorpus
 • Onychostoma barbatulum
 • Onychostoma elongatum
 • Onychostoma gerlachi
 • Onychostoma lepturum
 • Onychostoma macrolepis
 • Onychostoma ovale
 • Onychostoma rarum
 • Onychostoma simum
 • Opsaridium boweni
 • Opsaridium microlepis
 • Opsaridium peringueyi
 • Opsaridium ubangiense
 • Opsaridium zambezense
 • Opsariichthys bidens
 • Opsariichthys evolans
 • Opsariichthys pachycephalus
 • Opsariichthys uncirostris
 • Opsarius bakeri
 • Opsarius koratensis
 • Opsarius pulchellus
 • Opsopoeodus emiliae emiliae
 • Oregonichthys crameri
 • Oregonichthys kalawatseti
 • Oreichthys cosuatis
 • Oreichthys parvus
 • Orthodon microlepidotus
 • Osteobrama cotio cotio
 • Osteobrama cotio cunma
 • Osteochilus kahajanensis
 • Osteochilus lini
 • Osteochilus melanopleurus
 • Osteochilus microcephalus
 • Osteochilus nashii
 • Osteochilus salsburyi
 • Osteochilus vittatus
 • Osteochilus waandersii
 • Oxygaster anomalura
 • Oxygymnocypris stewartii
 • Pachychilon macedonicum
 • Pachychilon pictum
 • Parabramis pekinensis
 • Paracanthobrama guichenoti
 • Parachela maculicauda
 • Parachela oxygastroides
 • Parachela siamensis
 • Parachela williaminae
 • Parachondrostoma arrigonis
 • Parachondrostoma miegii
 • Parachondrostoma toxostoma
 • Parachondrostoma turiensis
 • Paracrossochilus vittatus
 • Paralaubuca barroni
 • Paralaubuca riveroi
 • Paralaubuca typus
 • Parapsilorhynchus prateri
 • Pararasbora moltrechti
 • Pararhinichthys bowersi
 • Parasinilabeo assimilis
 • Parazacco spilurus
 • Pectenocypris korthausae
 • Pelasgus laconicus
 • Pelasgus marathonicus
 • Pelasgus minutus
 • Pelasgus prespensis
 • Pelasgus stymphalicus
 • Pelasgus thesproticus
 • Pelecus cultratus
 • Percocypris pingi
 • Percocypris regani
 • Percocypris tchangi
 • Pethia bandula
 • Pethia conchonius
 • Pethia cumingii
 • Pethia erythromycter
 • Pethia gelius
 • Pethia manipurensis
 • Pethia meingangbii
 • Pethia melanomaculata
 • Pethia nigrofasciata
 • Pethia padamya
 • Pethia phutunio
 • Pethia punctata
 • Pethia reval
 • Pethia shalynius
 • Pethia stoliczkana
 • Pethia tiantian
 • Pethia ticto
 • Petroleuciscus borysthenicus
 • Petroleuciscus persidis
 • Petroleuciscus smyrnaeus
 • Phenacobius catostomus
 • Phenacobius crassilabrum
 • Phenacobius mirabilis
 • Phenacobius teretulus
 • Phenacobius uranops
 • Phoxinellus alepidotus
 • Phoxinellus dalmaticus
 • Phoxinellus pseudalepidotus
 • Phoxinus bigerri
 • Phoxinus jouyi
 • Phoxinus keumkang
 • Phoxinus lumaireul
 • Phoxinus neogaeus
 • Phoxinus phoxinus
 • Phoxinus semotilus
 • Phoxinus steindachneri
 • Phreatichthys andruzzii
 • Pimephales notatus
 • Pimephales promelas
 • Pimephales tenellus
 • Pimephales vigilax
 • Placocheilus cryptonemus
 • Plagiognathops microlepis
 • Plagopterus argentissimus
 • Platygobio gracilis
 • Platypharodon extremus
 • Platysmacheilus exiguus
 • Platysmacheilus longibarbatus
 • Pogonichthys macrolepidotus
 • Poropuntius bantamensis
 • Poropuntius huangchuchieni
 • Poropuntius normani
 • Poropuntius opisthopterus
 • Poropuntius tawarensis
 • Probarbus jullieni
 • Procypris mera
 • Procypris rabaudi
 • Protochondrostoma genei
 • Pseudaspius leptocephalus
 • Pseudobarbus afer
 • Pseudobarbus asper
 • Pseudobarbus burchelli
 • Pseudobarbus burgi
 • Pseudobarbus phlegethon
 • Pseudobarbus quathlambae
 • Pseudobarbus tenuis
 • Pseudobrama simoni
 • Pseudochondrostoma duriense
 • Pseudochondrostoma polylepis
 • Pseudochondrostoma willkommii
 • Pseudocrossocheilus bamaensis
 • Pseudocrossocheilus liuchengensis
 • Pseudocrossocheilus longibullus
 • Pseudocrossocheilus nigrovittatus
 • Pseudocrossocheilus papillolabrus
 • Pseudocrossocheilus tridentis
 • Pseudogobio esocinus
 • Pseudogobio guilinensis
 • Pseudogobio vaillanti
 • Pseudogyrinocheilus prochilus
 • Pseudohemiculter dispar
 • Pseudolaubuca engraulis
 • Pseudolaubuca sinensis
 • Pseudophoxinus alii
 • Pseudophoxinus anatolicus
 • Pseudophoxinus antalyae
 • Pseudophoxinus battalgilae
 • Pseudophoxinus callensis
 • Pseudophoxinus chaignoni
 • Pseudophoxinus crassus
 • Pseudophoxinus egridiri
 • Pseudophoxinus handlirschi
 • Pseudophoxinus kervillei
 • Pseudophoxinus maeandri
 • Pseudophoxinus ninae
 • Pseudophoxinus punicus
 • Pseudophoxinus zekayi
 • Pseudophoxinus zeregi
 • Pseudopungtungia nigra
 • Pseudopungtungia tenuicorpus
 • Pseudorasbora elongata
 • Pseudorasbora interrupta
 • Pseudorasbora parva
 • Pseudorasbora pumila
 • Pteronotropis euryzonus
 • Pteronotropis grandipinnis
 • Pteronotropis hubbsi
 • Pteronotropis hypselopterus
 • Pteronotropis metallicus
 • Pteronotropis signipinnis
 • Pteronotropis welaka
 • Ptychidio jordani
 • Ptychobarbus chungtienensis
 • Ptychobarbus conirostris
 • Ptychobarbus dipogon
 • Ptychobarbus kaznakovi
 • Ptychocheilus grandis
 • Ptychocheilus lucius
 • Ptychocheilus oregonensis
 • Ptychocheilus umpquae
 • Pungtungia herzi
 • Puntioplites bulu
 • Puntioplites falcifer
 • Puntioplites proctozystron
 • Puntioplites waandersi
 • Puntius arenatus
 • Puntius bimaculatus
 • Puntius binotatus
 • Puntius brevis
 • Puntius chalakkudiensis
 • Puntius chelynoides
 • Puntius chola
 • Puntius denisonii
 • Puntius dorsalis
 • Puntius dunckeri
 • Puntius everetti
 • Puntius fraseri
 • Puntius johorensis
 • Puntius kelumi
 • Puntius lateristriga
 • Puntius lineatus
 • Puntius mahecola
 • Puntius oligolepis
 • Puntius parrah
 • Puntius semifasciolatus
 • Puntius snyderi
 • Puntius sophore
 • Puntius titteya
 • Puntius vittatus
 • Qianlabeo striatus
 • Raiamas batesii
 • Raiamas bola
 • Raiamas buchholzi
 • Raiamas christyi
 • Raiamas guttatus
 • Raiamas kheeli
 • Raiamas salmolucius
 • Raiamas senegalensis
 • Rasbora argyrotaenia
 • Rasbora aurotaenia
 • Rasbora bankanensis
 • Rasbora borapetensis
 • Rasbora caudimaculata
 • Rasbora cephalotaenia
 • Rasbora daniconius
 • Rasbora dusonensis
 • Rasbora einthovenii
 • Rasbora elegans
 • Rasbora hobelmani
 • Rasbora jacobsoni
 • Rasbora kalbarensis
 • Rasbora kalochroma
 • Rasbora kottelati
 • Rasbora meinkeni
 • Rasbora paucisqualis
 • Rasbora paviana
 • Rasbora rubrodorsalis
 • Rasbora steineri
 • Rasbora sumatrana
 • Rasbora tawarensis
 • Rasbora trilineata
 • Rasbora tubbi
 • Rasbora vulcanus
 • Rasbora vulgaris
 • Rasboroides vaterifloris
 • Rasbosoma spilocerca
 • Rastrineobola argentea
 • Rectoris luxiensis
 • Rectoris posehensis
 • Relictus solitarius
 • Rhinichthys atratulus
 • Rhinichthys cataractae
 • Rhinichthys cobitis
 • Rhinichthys evermanni
 • Rhinichthys falcatus
 • Rhinichthys obtusus
 • Rhinichthys osculus
 • Rhinichthys umatilla
 • Rhinogobio cylindricus
 • Rhinogobio hunanensis
 • Rhinogobio typus
 • Rhodeus amarus
 • Rhodeus amurensis
 • Rhodeus atremius
 • Rhodeus colchicus
 • Rhodeus fangi
 • Rhodeus lighti
 • Rhodeus meridionalis
 • Rhodeus ocellatus
 • Rhodeus sericeus
 • Rhodeus sinensis
 • Rhodeus suigensis
 • Rhynchocypris czekanowskii
 • Rhynchocypris lagowskii
 • Rhynchocypris oxycephalus
 • Rhynchocypris percnurus
 • Richardsonius balteatus
 • Richardsonius egregius
 • Romanogobio albipinnatus
 • Romanogobio banaticus
 • Romanogobio belingi
 • Romanogobio ciscaucasicus
 • Romanogobio elimeius
 • Romanogobio kesslerii
 • Romanogobio macropterus
 • Romanogobio parvus
 • Romanogobio tanaiticus
 • Romanogobio tenuicorpus
 • Romanogobio uranoscopus
 • Romanogobio vladykovi
 • Rostrogobio liaohensis
 • Rutilus albus
 • Rutilus aula
 • Rutilus basak
 • Rutilus caspicus
 • Rutilus frisii
 • Rutilus kutum
 • Rutilus ohridanus
 • Rutilus panosi
 • Rutilus pigus
 • Rutilus prespensis
 • Rutilus rutilus
 • Rutilus virgo
 • Rutilus ylikiensis
 • Salmophasia bacaila
 • Salmophasia boopis
 • Salmophasia novacula
 • Salmophasia phulo
 • Sanagia velifera
 • Sarcocheilichthys biwaensis
 • Sarcocheilichthys czerskii
 • Sarcocheilichthys hainanensis
 • Sarcocheilichthys kiangsiensis
 • Sarcocheilichthys lacustris
 • Sarcocheilichthys nigripinnis morii
 • Sarcocheilichthys nigripinnis nigripinnis
 • Sarcocheilichthys parvus
 • Sarcocheilichthys sinensis fukiensis
 • Sarcocheilichthys sinensis sinensis
 • Sarcocheilichthys soldatovi
 • Sarcocheilichthys variegatus microoculus
 • Saurogobio dabryi
 • Saurogobio gracilicaudatus
 • Saurogobio gymnocheilus
 • Saurogobio immaculatus
 • Sawbwa resplendens
 • Scaphognathops bandanensis
 • Scaphognathops stejnegeri
 • Scardinius acarnanicus
 • Scardinius dergle
 • Scardinius erythrophthalmus
 • Scardinius graecus
 • Scardinius hesperidicus
 • Scardinius plotizza
 • Scardinius scardafa
 • Schismatorhynchos nukta
 • Schizocypris altidorsalis
 • Schizopygopsis anteroventris
 • Schizopygopsis kessleri
 • Schizopygopsis kialingensis
 • Schizopygopsis malacanthus
 • Schizopygopsis pylzovi
 • Schizopygopsis stoliczkai
 • Schizopygopsis younghusbandi
 • Schizothorax argentatus
 • Schizothorax biddulphi
 • Schizothorax chongi
 • Schizothorax cryptolepis
 • Schizothorax curvifrons
 • Schizothorax davidi
 • Schizothorax dolichonema
 • Schizothorax dulongensis
 • Schizothorax elongatus
 • Schizothorax esocinus
 • Schizothorax eurystomus
 • Schizothorax gongshanensis
 • Schizothorax grahami
 • Schizothorax griseus
 • Schizothorax kozlovi
 • Schizothorax labiatus
 • Schizothorax labrosus
 • Schizothorax lantsangensis
 • Schizothorax lissolabiatus
 • Schizothorax macropogon
 • Schizothorax malacanthus
 • Schizothorax meridionalis
 • Schizothorax molesworthi
 • Schizothorax myzostomus
 • Schizothorax nukiangensis
 • Schizothorax oconnori
 • Schizothorax plagiostomus
 • Schizothorax prenanti
 • Schizothorax pseudoaksaiensis pseudoaksaiensis
 • Schizothorax richardsonii
 • Schizothorax rotundimaxillaris
 • Schizothorax waltoni
 • Schizothorax wangchiachii
 • Schizothorax yunnanensis paoshanensis
 • Schizothorax yunnanensis weiningensis
 • Schizothorax yunnanensis yunnanensis
 • Securicula gora
 • Semilabeo notabilis
 • Semilabeo obscurus
 • Semotilus atromaculatus
 • Semotilus corporalis
 • Semotilus lumbee
 • Semotilus thoreauianus
 • Sikukia gudgeri
 • Sikukia stejnegeri
 • Sinibrama macrops
 • Sinocrossocheilus guizhouensis
 • Sinocrossocheilus megalophthalmus
 • Sinocyclocheilus altishoulderus
 • Sinocyclocheilus anatirostris
 • Sinocyclocheilus angustiporus
 • Sinocyclocheilus anophthalmus
 • Sinocyclocheilus bicornutus
 • Sinocyclocheilus cyphotergous
 • Sinocyclocheilus furcodorsalis
 • Sinocyclocheilus grahami
 • Sinocyclocheilus guishanensis
 • Sinocyclocheilus huaningensis
 • Sinocyclocheilus hyalinus
 • Sinocyclocheilus jii
 • Sinocyclocheilus jiuxuensis
 • Sinocyclocheilus lateristriatus
 • Sinocyclocheilus lingyunensis
 • Sinocyclocheilus longibarbatus
 • Sinocyclocheilus macrocephalus
 • Sinocyclocheilus macrolepis
 • Sinocyclocheilus macrophthalmus
 • Sinocyclocheilus macroscalus
 • Sinocyclocheilus maculatus
 • Sinocyclocheilus maitianheensis
 • Sinocyclocheilus malacopterus
 • Sinocyclocheilus microphthalmus
 • Sinocyclocheilus multipunctatus
 • Sinocyclocheilus oxycephalus
 • Sinocyclocheilus purpureus
 • Sinocyclocheilus qiubeiensis
 • Sinocyclocheilus qujingensis
 • Sinocyclocheilus rhinocerous
 • Sinocyclocheilus tingi
 • Sinocyclocheilus xunlensis
 • Sinocyclocheilus yangzongensis
 • Sinocyclocheilus yimenensis
 • Sinocyclocheilus yishanensis
 • Siphateles alvordensis
 • Siphateles bicolor
 • Siphateles boraxobius
 • Snyderichthys copei
 • Spinibarbus denticulatus
 • Spinibarbus hollandi
 • Spinibarbus sinensis
 • Squalidus argentatus
 • Squalidus atromaculatus
 • Squalidus chankaensis chankaensis
 • Squalidus gracilis gracilis
 • Squalidus japonicus japonicus
 • Squalidus nitens
 • Squalidus wolterstorffi
 • Squaliobarbus curriculus
 • Squalius albus
 • Squalius aphipsi
 • Squalius aradensis
 • Squalius carolitertii
 • Squalius castellanus
 • Squalius cephalus
 • Squalius ghigii
 • Squalius illyricus
 • Squalius irideus
 • Squalius keadicus
 • Squalius laietanus
 • Squalius lepidus
 • Squalius lucumonis
 • Squalius malacitanus
 • Squalius microlepis
 • Squalius moreoticus
 • Squalius orientalis
 • Squalius orpheus
 • Squalius peloponensis
 • Squalius prespensis
 • Squalius pyrenaicus
 • Squalius squalus
 • Squalius svallize
 • Squalius torgalensis
 • Squalius valentinus
 • Squalius vardarensis
 • Squalius zrmanjae
 • Systomus foerschi
 • Systomus hexazona
 • Systomus martenstyni
 • Systomus orphoides
 • Systomus pentazona
 • Systomus pleurotaenia
 • Systomus rhomboocellatus
 • Systomus sarana
 • Systomus tetrazona
 • Systomus timbiri
 • Tampichthys catostomops
 • Tampichthys dichromus
 • Tampichthys erimyzonops
 • Tampichthys ipni
 • Tampichthys mandibularis
 • Tanakia himantegus
 • Tanakia lanceolata
 • Tanakia limbata
 • Tanakia tanago
 • Tanichthys albonubes
 • Tanichthys micagemmae
 • Telestes beoticus
 • Telestes croaticus
 • Telestes fontinalis
 • Telestes karsticus
 • Telestes metohiensis
 • Telestes montenigrinus
 • Telestes muticellus
 • Telestes pleurobipunctatus
 • Telestes polylepis
 • Telestes souffia
 • Telestes ukliva
 • Thynnichthys sandkhol
 • Thynnichthys thynnoides
 • Tinca tinca
 • Tor douronensis
 • Tor khudree
 • Tor macrolepis
 • Tor malabaricus
 • Tor putitora
 • Tor qiaojiensis
 • Tor sinensis
 • Tor tambra
 • Tor tambroides
 • Tor tor
 • Toxabramis houdemeri
 • Toxabramis swinhonis
 • Tribolodon brandtii
 • Tribolodon hakonensis
 • Tribolodon nakamurai
 • Tribolodon sachalinensis
 • Trigonopoma gracile
 • Trigonopoma pauciperforatum
 • Trigonostigma espei
 • Trigonostigma hengeli
 • Trigonostigma heteromorpha
 • Tropidophoxinellus alburnoides
 • Tropidophoxinellus hellenicus
 • Tropidophoxinellus spartiaticus
 • Varicorhinus beso
 • Varicorhinus jubae
 • Varicorhinus macrolepidotus
 • Varicorhinus mariae
 • Varicorhinus maroccanus
 • Varicorhinus nelspruitensis
 • Varicorhinus sandersi
 • Varicorhinus steindachneri
 • Varicorhinus stenostoma
 • Vimba melanops
 • Vimba vimba
 • Xenocyprioides carinatus
 • Xenocyprioides parvulus
 • Xenocypris davidi
 • Xenocypris fangi
 • Xenocypris hupeinensis
 • Xenocypris macrolepis
 • Xenocypris yunnanensis
 • Xenophysogobio boulengeri
 • Yaoshanicus arcus
 • Yuriria alta
 • Zacco platypus
 • Ellopostoma mystax
 • Gyrinocheilus aymonieri
 • Gyrinocheilus pennocki
 • Gyrinocheilus pustulosus
 • Acanthocobitis botia
 • Acanthocobitis pavonacea
 • Acanthocobitis zonalternans
 • Barbatula barbatula
 • Barbatula nuda
 • Barbatula sturanyi
 • Barbatula toni
 • Barbatula zetensis
 • Claea dabryi
 • Homatula acuticephala
 • Homatula anguillioides
 • Homatula potanini
 • Homatula pycnolepis
 • Homatula variegata
 • Homatula wujiangensis
 • Lefua costata
 • Lefua echigonia
 • Lefua nikkonis
 • Nemacheilus corica
 • Nemacheilus masyae
 • Nemacheilus ornatus
 • Nemacheilus pallidus
 • Nemacheilus rueppelli
 • Nemacheilus shuangjiangensis
 • Nemacheilus subfusca
 • Nemacheilus triangularis
 • Oreonectes platycephalus
 • Oxynoemacheilus araxensis
 • Oxynoemacheilus bureschi
 • Oxynoemacheilus merga
 • Oxynoemacheilus pindus
 • Paracobitis longicauda
 • Schistura amplizona
 • Schistura balteata
 • Schistura beavani
 • Schistura bucculenta
 • Schistura callichromus
 • Schistura caudofurca
 • Schistura cryptofasciata
 • Schistura desmotes
 • Schistura disparizona
 • Schistura fasciolata
 • Schistura kloetzliae
 • Schistura latifasciata
 • Schistura longa
 • Schistura macrotaenia
 • Schistura montana
 • Schistura obliquofascia
 • Schistura poculi
 • Schistura polytaenia
 • Schistura reidi
 • Schistura rupecula
 • Schistura savona
 • Schistura sexcauda
 • Schistura sikmaiensis
 • Schistura spilota
 • Schistura vinciguerrae
 • Sectoria heterognathos
 • Traccatichthys pulcher
 • Triplophysa bleekeri
 • Triplophysa gundriseri
 • Triplophysa orientalis
 • Triplophysa rosa
 • Triplophysa siluroides
 • Triplophysa stenura
 • Triplophysa stewarti
 • Triplophysa stoliczkai
 • Triplophysa xiangxiensis
 • Tuberoschistura baenzigeri
 • Yunnanilus brevis
 • Psilorhynchus homaloptera
 • Psilorhynchus sucatio
 • Serpenticobitis zonata
 • Vaillantella maassi
 • Annamia normani
 • Annamia thuathienensis
 • Balitora brucei
 • Balitora burmanica
 • Balitora eddsi
 • Balitora haithanhi
 • Balitora jalpalli
 • Balitora lancangjiangensis
 • Balitora laticauda
 • Balitora longibarbata
 • Balitora ludongensis
 • Balitora meridionalis
 • Balitora mysorensis
 • Balitora nantingensis
 • Balitora nigrocorpa
 • Balitora nujiangensis
 • Balitora tchangi
 • Balitora vanlani
 • Balitora vanlongi
 • Beaufortia cyclica
 • Beaufortia fasciolata
 • Beaufortia huangguoshuensis
 • Beaufortia intermedia
 • Beaufortia leveretti
 • Beaufortia multiocellata
 • Beaufortia niulanensis
 • Beaufortia pingi
 • Beaufortia polylepis
 • Beaufortia triocellata
 • Beaufortia zebroidus
 • Bhavania arunachalensis
 • Bhavania australis
 • Cryptotora thamicola
 • Dienbienia namnuaensis
 • Erromyzon compactus
 • Erromyzon yangi
 • Formosania davidi
 • Formosania fasciolata
 • Formosania galericula
 • Formosania paucisquama
 • Formosania tinkhami
 • Gastromyzon aequabilis
 • Gastromyzon aeroides
 • Gastromyzon auronigrus
 • Gastromyzon bario
 • Gastromyzon borneensis
 • Gastromyzon contractus
 • Gastromyzon cornusaccus
 • Gastromyzon cranbrooki
 • Gastromyzon crenastus
 • Gastromyzon danumensis
 • Gastromyzon embalohensis
 • Gastromyzon extrorsus
 • Gastromyzon farragus
 • Gastromyzon fasciatus
 • Gastromyzon ingeri
 • Gastromyzon introrsus
 • Gastromyzon katibasensis
 • Gastromyzon megalepis
 • Gastromyzon monticola
 • Gastromyzon ocellatus
 • Gastromyzon ornaticauda
 • Gastromyzon pariclavis
 • Gastromyzon praestans
 • Gastromyzon psiloetron
 • Gastromyzon punctulatus
 • Gastromyzon ridens
 • Gastromyzon russulus
 • Gastromyzon scitulus
 • Gastromyzon spectabilis
 • Gastromyzon stellatus
 • Gastromyzon umbrus
 • Gastromyzon venustus
 • Gastromyzon viriosus
 • Gastromyzon zebrinus
 • Glaniopsis gossei
 • Glaniopsis multiradiata
 • Hemimyzon confluens
 • Hemimyzon ecdyonuroides
 • Hemimyzon khonensis
 • Hemimyzon macroptera
 • Hemimyzon megalopseos
 • Hemimyzon nanensis
 • Hemimyzon papilio
 • Hemimyzon pengi
 • Hemimyzon pumilicorpora
 • Hemimyzon sheni
 • Hemimyzon songamensis
 • Homaloptera batek
 • Homaloptera bilineata
 • Homaloptera confuzona
 • Homaloptera gymnogaster
 • Homaloptera heterolepis
 • Homaloptera indochinensis
 • Homaloptera manipurensis
 • Homaloptera maxinae
 • Homaloptera menoni
 • Homaloptera modesta
 • Homaloptera montana
 • Homaloptera nebulosa
 • Homaloptera ocellata
 • Homaloptera ogilviei
 • Homaloptera ophiolepis
 • Homaloptera orthogoniata
 • Homaloptera pillaii
 • Homaloptera ripleyi
 • Homaloptera rupicola
 • Homaloptera santhamparaiensis
 • Homaloptera sexmaculata
 • Homaloptera silasi
 • Homaloptera stephensoni
 • Homaloptera tatereganii
 • Homaloptera tweediei
 • Homaloptera vanderbilti
 • Homaloptera vulgaris
 • Homaloptera wassinkii
 • Homaloptera weberi
 • Homaloptera yunnanensis
 • Homaloptera yuwonoi
 • Hypergastromyzon eubranchus
 • Hypergastromyzon humilis
 • Jinshaia niulanjiangensis
 • Katibasia insidiosa
 • Liniparhomaloptera monoloba
 • Metahomaloptera longicauda
 • Neogastromyzon brunei
 • Neogastromyzon chini
 • Neogastromyzon crassiobex
 • Neogastromyzon kottelati
 • Neogastromyzon nieuwenhuisii
 • Neogastromyzon pauciradiatus
 • Neohomaloptera johorensis
 • Paraprotomyzon bamaensis
 • Paraprotomyzon lungkowensis
 • Paraprotomyzon multifasciatus
 • Paraprotomyzon niulanjiangensis
 • Paraprotomyzon yunnanensis
 • Parasewellia monolobata
 • Parasewellia polylobata
 • Parasewellia tetralobata
 • Parhomaloptera microstoma
 • Plesiomyzon baotingensis
 • Protomyzon aphelocheilus
 • Protomyzon borneensis
 • Protomyzon griswoldi
 • Protomyzon pachychilus
 • Protomyzon whiteheadi
 • Pseudogastromyzon buas
 • Pseudogastromyzon changtingensis changtingensis
 • Pseudogastromyzon daon
 • Pseudogastromyzon elongatus
 • Pseudogastromyzon laticeps
 • Pseudogastromyzon lianjiangensis
 • Pseudogastromyzon loos
 • Pseudogastromyzon meihuashanensis
 • Pseudogastromyzon peristictus
 • Sewellia albisuera
 • Sewellia analis
 • Sewellia breviventralis
 • Sewellia diardi
 • Sewellia elongata
 • Sewellia marmorata
 • Sewellia medius
 • Sewellia patella
 • Sewellia pterolineata
 • Sewellia songboensis
 • Sewellia speciosa
 • Sewellia trakhucensis
 • Sinogastromyzon chapaensis
 • Sinogastromyzon daon
 • Sinogastromyzon dezeensis
 • Sinogastromyzon hagiangensis
 • Sinogastromyzon hexaocellum
 • Sinogastromyzon hypercorpus
 • Sinogastromyzon lixianjiangensis
 • Sinogastromyzon macrostoma
 • Sinogastromyzon maon
 • Sinogastromyzon minutus
 • Sinogastromyzon multiocellum
 • Sinogastromyzon namnaensis
 • Sinogastromyzon nanpanjiangensis
 • Sinogastromyzon nantaiensis
 • Sinogastromyzon rugocauda
 • Travancoria elongata
 • Travancoria jonesi
 • Vanmanenia caobangensis
 • Vanmanenia crassicauda
 • Vanmanenia gymnetrus
 • Vanmanenia homalocephala
 • Vanmanenia lineata
 • Vanmanenia microlepis
 • Vanmanenia monofasciodorsala
 • Vanmanenia multiloba
 • Vanmanenia nahangensis
 • Vanmanenia serrilineata
 • Vanmanenia striata
 • Vanmanenia tetraloba
 • Vanmanenia trifasciodorsala
 • Vanmanenia ventrosquamata
 • Vanmanenia xinyiensis
 • Barbucca elongata
 • Botia birdi
 • Botia dayi
 • Botia pulchripinnis
 • Botia udomritthiruji
 • Leptobotia flavolineata
 • Leptobotia hengyangensis
 • Leptobotia microphthalma
 • Leptobotia orientalis
 • Leptobotia posterodorsalis
 • Leptobotia punctata
 • Catostomus discobolus jarrovii
 • Catostomus fumeiventris
 • Catostomus latipinnis
 • Catostomus occidentalis lacusanserinus
 • Catostomus tsiltcoosensis
 • Catostomus utawana
 • Chasmistes cujus
 • Chasmistes fecundus
 • Chasmistes liorus liorus
 • Chasmistes liorus mictus
 • Chasmistes muriei
 • Erimyzon claviformis
 • Moxostoma lacerum
 • Acanthopsoides delphax
 • Acanthopsoides gracilis
 • Acanthopsoides namromensis
 • Acantopsis arenae
 • Acantopsis guttatus
 • Acantopsis multistigmatus
 • Acantopsis octoactinotos
 • Acantopsis spectabilis
 • Acantopsis thiemmedhi
 • Bibarba bibarba
 • Cobitis amphilekta
 • Cobitis dolichorhynchus
 • Cobitis evreni
 • Cobitis faridpaki
 • Cobitis illyrica
 • Cobitis jadovaensis
 • Cobitis kaibarai
 • Cobitis kellei
 • Cobitis keyvani
 • Cobitis kurui
 • Cobitis laoensis
 • Cobitis lebedevi
 • Cobitis levantina
 • Cobitis longitaeniatus
 • Cobitis magnostriata
 • Cobitis megaspila
 • Cobitis melanoleuca gladkovi
 • Cobitis microcephala
 • Cobitis minamorii
 • Cobitis minamorii oumiensis
 • Cobitis minamorii saninensis
 • Cobitis minamorii tokaiensis
 • Cobitis minamorii yodoensis
 • Cobitis multimaculata
 • Cobitis nuicocensis
 • Cobitis pacifica
 • Cobitis phongnhaensis
 • Cobitis pontica
 • Cobitis puncticulata
 • Cobitis rhodopensis
 • Cobitis rossomeridionalis
 • Cobitis satunini
 • Cobitis simplicispina
 • Cobitis splendens
 • Cobitis squataeniatus
 • Cobitis taurica
 • Cobitis ylengensis
 • Cobitis zhejiangensis
 • Kottelatlimia hipporhynchos
 • Lepidocephalichthys alkaia
 • Lepidocephalichthys annandalei
 • Lepidocephalichthys arunachalensis
 • Lepidocephalichthys barbatuloides
 • Lepidocephalichthys birmanicus
 • Lepidocephalichthys coromandelensis
 • Lepidocephalichthys furcatus
 • Lepidocephalichthys goalparensis
 • Lepidocephalichthys irrorata
 • Lepidocephalichthys jonklaasi
 • Lepidocephalichthys lorentzi
 • Lepidocephalichthys manipurensis
 • Lepidocephalichthys micropogon
 • Lepidocephalichthys tomaculum
 • Lepidocephalus spectrum
 • Misgurnus buphoensis
 • Misgurnus tonkinensis
 • Neoeucirrhichthys maydelli
 • Niwaella laterimaculata
 • Niwaella longibarba
 • Niwaella multifasciata
 • Niwaella xinjiangensis
 • Pangio agma
 • Pangio alcoides
 • Pangio ammophila
 • Pangio apoda
 • Pangio atactos
 • Pangio bitaimac
 • Pangio borneensis
 • Pangio fusca
 • Pangio goaensis
 • Pangio lidi
 • Pangio longimanus
 • Pangio longipinnis
 • Pangio mariarum
 • Pangio piperata
 • Pangio robiginosa
 • Pangio signicauda
 • Parabotia brevirostris
 • Parabotia dubia
 • Parabotia kimluani
 • Parabotia maculosa
 • Parabotia parva
 • Parabotia vancuongi
 • Paralepidocephalus guishanensis
 • Paralepidocephalus yui
 • Protocobitis polylepis
 • Protocobitis typhlops
 • Sabanejewia caspia
 • Sinibotia longiventralis
 • Sinibotia reevesae
 • Theriodes sandakanensis
 • Yasuhikotakia longidorsalis
 • Yasuhikotakia splendida
 • Aaptosyax grypus
 • Abbottina binhi
 • Abbottina lalinensis
 • Abbottina obtusirostris
 • Abbottina springeri
 • Acanthalburnus urmianus
 • Acanthobrama centisquama
 • Acanthobrama hadiyahensis
 • Acanthobrama hulensis
 • Acanthobrama telavivensis
 • Acanthobrama tricolor
 • Acapoeta tanganicae
 • Acheilognathus asmussii
 • Acheilognathus barbatus
 • Acheilognathus binidentatus
 • Acheilognathus brevicaudatus
 • Acheilognathus changtingensis
 • Acheilognathus coreanus
 • Acheilognathus deignani
 • Acheilognathus elongatoides
 • Acheilognathus elongatus
 • Acheilognathus fasciodorsalis
 • Acheilognathus hondae
 • Acheilognathus imfasciodorsalis
 • Acheilognathus intermedia
 • Acheilognathus koreensis
 • Acheilognathus kyphus
 • Acheilognathus macromandibularis
 • Acheilognathus microphysa
 • Acheilognathus peihoensis
 • Acheilognathus polyspinus
 • Acheilognathus somjinensis
 • Acheilognathus striatus
 • Acheilognathus taenianalis
 • Achondrostoma salmantinum
 • Acrossocheilus aluoiensis
 • Acrossocheilus baolacensis
 • Acrossocheilus clivosius
 • Acrossocheilus jishouensis
 • Acrossocheilus lamus
 • Acrossocheilus longipinnis
 • Acrossocheilus macrophthalmus
 • Acrossocheilus malacopterus
 • Acrossocheilus rendahli
 • Acrossocheilus stenotaeniatus
 • Acrossocheilus wenchowensis
 • Acrossocheilus wuyiensis
 • Acrossocheilus xamensis
 • Acrossocheilus yalyensis
 • Acrossocheilus yunnanensis
 • Alburnoides devolli
 • Alburnoides fangfangae
 • Alburnoides gmelini
 • Alburnoides holciki
 • Alburnoides idignensis
 • Alburnoides manyasensis
 • Alburnoides namaki
 • Alburnoides nicolausi
 • Alburnoides oblongus
 • Alburnoides petrubanarescui
 • Alburnoides qanati
 • Alburnoides taeniatus
 • Alburnoides varentsovi
 • Alburnus adanensis
 • Alburnus akili
 • Alburnus atropatenae
 • Alburnus attalus
 • Alburnus battalgilae
 • Alburnus caeruleus
 • Alburnus carinatus
 • Alburnus danubicus
 • Alburnus demiri
 • Alburnus derjugini
 • Alburnus doriae
 • Alburnus heckeli
 • Alburnus istanbulensis
 • Alburnus leobergi
 • Alburnus mandrensis
 • Alburnus mento
 • Alburnus mentoides
 • Alburnus nasreddini
 • Alburnus neretvae
 • Alburnus nicaeensis
 • Alburnus qalilus
 • Alburnus sarmaticus
 • Alburnus schischkovi
 • Alburnus scoranza
 • Alburnus sellal
 • Alburnus vistonicus
 • Alburnus zagrosensis
 • Algansea popoche
 • Amblypharyngodon atkinsonii
 • Amblypharyngodon microlepis
 • Amblyrhynchichthys micracanthus
 • Anabarilius alburnops
 • Anabarilius andersoni
 • Anabarilius brevianalis
 • Anabarilius duoyiheensis
 • Anabarilius goldenlineus
 • Anabarilius grahami
 • Anabarilius liui chenghaiensis
 • Anabarilius liui liui
 • Anabarilius liui yalongensis
 • Anabarilius liui yiliangensis
 • Anabarilius longicaudatus
 • Anabarilius macrolepis
 • Anabarilius maculatus
 • Anabarilius paucirastellus
 • Anabarilius polylepis
 • Anabarilius qiluensis
 • Anabarilius qionghaiensis
 • Anabarilius songmingensis
 • Anabarilius transmontanus
 • Anabarilius xundianensis
 • Anabarilius yangzonensis
 • Ancherythroculter kurematsui
 • Ancherythroculter lini
 • Ancherythroculter nigrocauda
 • Ancherythroculter wangi
 • Aphyocypris amnis
 • Aphyocypris kikuchii
 • Aphyocypris lini
 • Aphyocypris pulchrilineata
 • Araiocypris batodes
 • Aspidoparia ukhrulensis
 • Aspiolucius esocinus
 • Atrilinea macrolepis
 • Atrilinea macrops
 • Atrilinea roulei
 • Balantiocheilos ambusticauda
 • Bangana almorae
 • Bangana brevirostris
 • Bangana decora
 • Bangana devdevi
 • Bangana diplostoma
 • Bangana discognathoides
 • Bangana elegans
 • Bangana gedrosicus
 • Bangana horai
 • Bangana musaei
 • Bangana sinkleri
 • Bangana tungting
 • Bangana wui
 • Bangana xanthogenys
 • Bangana yunnanensis
 • Bangana zhui
 • Barbodes belinka
 • Barbodes bovanicus
 • Barbodes colemani
 • Barbodes elongatus
 • Barbodes mahakkamensis
 • Barbodes platysoma
 • Barbodes polylepis
 • Barbodes strigatus
 • Barbodes sunieri
 • Barboides britzi
 • Barboides gracilis
 • Barbonymus balleroides
 • Barbonymus collingwoodii
 • Barbopsis devecchii
 • Barbus aboinensis
 • Barbus acuticeps
 • Barbus afrohamiltoni
 • Barbus afrovernayi
 • Barbus aliciae
 • Barbus alluaudi
 • Barbus aloyi
 • Barbus altianalis
 • Barbus altidorsalis
 • Barbus amanpoae
 • Barbus amatolicus
 • Barbus anema
 • Barbus annectens
 • Barbus anniae
 • Barbus ansorgii
 • Barbus apleurogramma
 • Barbus arabicus
 • Barbus arambourgi
 • Barbus arcislongae
 • Barbus argenteus
 • Barbus aspilus
 • Barbus atakorensis
 • Barbus atkinsoni
 • Barbus atromaculatus
 • Barbus bagbwensis
 • Barbus barbulus
 • Barbus barnardi
 • Barbus barotseensis
 • Barbus baudoni
 • Barbus bawkuensis
 • Barbus bergi
 • Barbus bifrenatus
 • Barbus boboi
 • Barbus bourdariei
 • Barbus brachygramma
 • Barbus brazzai
 • Barbus breviceps
 • Barbus brevidorsalis
 • Barbus brevilateralis
 • Barbus brevipinnis
 • Barbus brichardi
 • Barbus candens
 • Barbus carcharhinoides
 • Barbus carens
 • Barbus carottae
 • Barbus carpathicus
 • Barbus castrasibutum
 • Barbus catenarius
 • Barbus caudosignatus
 • Barbus cercops
 • Barbus chicapaensis
 • Barbus chlorotaenia
 • Barbus choloensis
 • Barbus citrinus
 • Barbus claudinae
 • Barbus clauseni
 • Barbus collarti
 • Barbus condei
 • Barbus dartevellei
 • Barbus deguidei
 • Barbus deserti
 • Barbus devosi
 • Barbus dialonensis
 • Barbus diamouanganai
 • Barbus ditinensis
 • Barbus dorsolineatus
 • Barbus eburneensis
 • Barbus elephantis
 • Barbus ensis
 • Barbus ercisianus
 • Barbus erythrozonus
 • Barbus eurystomus
 • Barbus eutaenia
 • Barbus evansi
 • Barbus fasolt
 • Barbus foutensis
 • Barbus gestetneri
 • Barbus girardi
 • Barbus goktschaicus
 • Barbus greenwoodi
 • Barbus guildi
 • Barbus guirali
 • Barbus gulielmi
 • Barbus haasianus
 • Barbus hospes
 • Barbus huguenyi
 • Barbus huloti
 • Barbus hulstaerti
 • Barbus humeralis
 • Barbus humphri
 • Barbus inaequalis
 • Barbus innocens
 • Barbus iturii
 • Barbus jacksoni
 • Barbus jae
 • Barbus janssensi
 • Barbus jubbi
 • Barbus kamolondoensis
 • Barbus kessleri
 • Barbus kissiensis
 • Barbus kuiluensis
 • Barbus lagensis
 • Barbus lamani
 • Barbus laticeps
 • Barbus lauzannei
 • Barbus leptopogon
 • Barbus liberiensis
 • Barbus lineomaculatus
 • Barbus longifilis
 • Barbus lornae
 • Barbus lorteti
 • Barbus loveridgii
 • Barbus lufukiensis
 • Barbus luikae
 • Barbus lujae
 • Barbus lukindae
 • Barbus lukusiensis
 • Barbus machadoi
 • Barbus macinensis
 • Barbus macroceps
 • Barbus macrolepis
 • Barbus macrotaenia
 • Barbus magdalenae
 • Barbus manicensis
 • Barbus mariae
 • Barbus marmoratus
 • Barbus martorelli
 • Barbus mawambi
 • Barbus mawambiensis
 • Barbus mediosquamatus
 • Barbus melanotaenia
 • Barbus microbarbis
 • Barbus microterolepis
 • Barbus mimus
 • Barbus mirabilis
 • Barbus mocoensis
 • Barbus mohasicus
 • Barbus multilineatus
 • Barbus musumbi
 • Barbus myersi
 • Barbus nanningsi
 • Barbus neefi
 • Barbus neglectus
 • Barbus neumayeri
 • Barbus nigeriensis
 • Barbus nigrifilis
 • Barbus nigroluteus
 • Barbus niluferensis
 • Barbus niokoloensis
 • Barbus nounensis
 • Barbus okae
 • Barbus oligogrammus
 • Barbus oligolepis
 • Barbus olivaceus
 • Barbus owenae
 • Barbus pagenstecheri
 • Barbus pallidus
 • Barbus papilio
 • Barbus parablabes
 • Barbus parajae
 • Barbus parawaldroni
 • Barbus paucisquamatus
 • Barbus pellegrini
 • Barbus pergamonensis
 • Barbus perince
 • Barbus petchkovskyi
 • Barbus platyrhinus
 • Barbus pobeguini
 • Barbus poechii
 • Barbus prionacanthus
 • Barbus profundus
 • Barbus pseudotoppini
 • Barbus pumilus
 • Barbus punctitaeniatus
 • Barbus pygmaeus
 • Barbus quadrilineatus
 • Barbus quadripunctatus
 • Barbus radiatus
 • Barbus raimbaulti
 • Barbus rhinophorus
 • Barbus rohani
 • Barbus rosae
 • Barbus roussellei
 • Barbus rouxi
 • Barbus ruasae
 • Barbus salessei
 • Barbus sensitivus
 • Barbus serengetiensis
 • Barbus sexradiatus
 • Barbus seymouri
 • Barbus somereni
 • Barbus stanleyi
 • Barbus stappersii
 • Barbus stauchi
 • Barbus stigmasemion
 • Barbus stigmatopygus
 • Barbus subinensis
 • Barbus sublimus
 • Barbus sylvaticus
 • Barbus syntrechalepis
 • Barbus taeniopleura
 • Barbus taeniurus
 • Barbus tegulifer
 • Barbus tetraspilus
 • Barbus tetrastigma
 • Barbus teugelsi
 • Barbus thamalakanensis
 • Barbus thysi
 • Barbus tiekoroi
 • Barbus tomiensis
 • Barbus tongaensis
 • Barbus toppini
 • Barbus trachypterus
 • Barbus traorei
 • Barbus treurensis
 • Barbus trinotatus
 • Barbus trispiloides
 • Barbus trispilomimus
 • Barbus trispilopleura
 • Barbus trispilos
 • Barbus tropidolepis
 • Barbus turkanae
 • Barbus unitaeniatus
 • Barbus urostigma
 • Barbus urotaenia
 • Barbus usambarae
 • Barbus vanderysti
 • Barbus venustus
 • Barbus viktorianus
 • Barbus viviparus
 • Barbus waleckii
 • Barbus walkeri
 • Barbus wellmani
 • Barbus yeiensis
 • Barbus yongei
 • Barbus zalbiensis
 • Barbus zanzibaricus
 • Barilius bakeri
 • Barilius barna
 • Barilius bernatziki
 • Barilius bonarensis
 • Barilius borneensis
 • Barilius chatricensis
 • Barilius dimorphicus
 • Barilius dogarsinghi
 • Barilius evezardi
 • Barilius huahinensis
 • Barilius infrafasciatus
 • Barilius lairokensis
 • Barilius modestus
 • Barilius naseeri
 • Barilius nelsoni
 • Barilius ngawa
 • Barilius ornatus
 • Barilius pakistanicus
 • Barilius pectoralis
 • Barilius ponticulus
 • Barilius profundus
 • Barilius radiolatus
 • Barilius shacra
 • Barilius signicaudus
 • Belligobio pengxianensis
 • Biwia tama
 • Boraras naevus
 • Brevibora cheeya
 • Caecobarbus geertsii
 • Caecocypris basimi
 • Candidia pingtungensis
 • Capoeta capoeta gracilis
 • Capoeta erhani
 • Capoeta fusca
 • Capoeta umbla
 • Capoetobrama kuschakewitschi kuschakewitschi
 • Capoetobrama kuschakewitschi orientalis
 • Carasobarbus exulatus
 • Carassioides argentea
 • Carassioides macropterus
 • Chagunius nicholsi
 • Chanodichthys abramoides
 • Chanodichthys dabryi
 • Chanodichthys oxycephalus
 • Chela khujairokensis
 • Chelaethiops minutus
 • Chelaethiops rukwaensis
 • Chondrostoma beysehirense
 • Chondrostoma colchicum
 • Chondrostoma cyri
 • Chondrostoma kinzelbachi
 • Chondrostoma kubanicum
 • Chondrostoma meandrense
 • Chondrostoma orientale
 • Chondrostoma scodrense
 • Chondrostoma variabile
 • Cirrhinus caudimaculatus
 • Cirrhinus fulungee
 • Cirrhinus inornatus
 • Cirrhinus jullieni
 • Cirrhinus macrops
 • Cirrhinus rubirostris
 • Clypeobarbus bellcrossi
 • Clypeobarbus bomokandi
 • Clypeobarbus congicus
 • Clypeobarbus hypsolepis
 • Clypeobarbus pleuropholis
 • Clypeobarbus pseudognathodon
 • Clypeobarbus schoutedeni
 • Cophecheilus bamen
 • Coptostomabarbus bellcrossi
 • Coptostomabarbus wittei
 • Coreius cetopsis
 • Coreius septentrionalis
 • Cosmochilus falcifer
 • Cosmochilus nanlaensis
 • Crossocheilus atrilimes
 • Crossocheilus caudomaculatus
 • Crossocheilus cobitis
 • Crossocheilus elegans
 • Crossocheilus gnathopogon
 • Crossocheilus klatti
 • Crossocheilus langei
 • Crossocheilus obscurus
 • Crossocheilus periyarensis
 • Crossocheilus pseudobagroides
 • Culter recurviceps
 • Cultrichthys compressocorpus
 • Cyclocheilichthys furcatus
 • Cyclocheilichthys heteronema
 • Cyclocheilichthys lagleri
 • Cyclocheilichthys schoppeae
 • Cyclocheilichthys sinensis
 • Cyprinella eurystoma
 • Cyprinella stigmatura
 • Cyprinion acinaces acinaces
 • Cyprinion acinaces hijazi
 • Cyprinion mhalensis
 • Cyprinion microphthalmum
 • Cyprinion milesi
 • Cyprinion semiplotum
 • Cyprinion tenuiradius
 • Cyprinion watsoni
 • Cyprinus acutidorsalis
 • Cyprinus barbatus
 • Cyprinus centralus
 • Cyprinus chilia
 • Cyprinus dai
 • Cyprinus daliensis
 • Cyprinus exophthalmus
 • Cyprinus fuxianensis
 • Cyprinus hyperdorsalis
 • Cyprinus ilishaestomus
 • Cyprinus intha
 • Cyprinus longipectoralis
 • Cyprinus longzhouensis
 • Cyprinus megalophthalmus
 • Cyprinus micristius
 • Cyprinus qionghaiensis
 • Cyprinus quidatensis
 • Cyprinus rubrofuscus
 • Cyprinus yilongensis
 • Cyprinus yunnanensis
 • Danio flagrans
 • Danio jaintianensis
 • Danio kysonensis
 • Danio muongthanhensis
 • Danio quagga
 • Danio quangbinhensis
 • Danio trangi
 • Danionella priapus
 • Dawkinsia rubrotinctus
 • Devario acrostomus
 • Devario acuticephala
 • Devario affinis
 • Devario apopyris
 • Devario assamensis
 • Devario fangfangae
 • Devario fraseri
 • Devario gibber
 • Devario horai
 • Devario interruptus
 • Devario jayarami
 • Devario leptos
 • Devario manipurensis
 • Devario naganensis
 • Devario neilgherriensis
 • Devario ostreographus
 • Devario peninsulae
 • Devario salmonata
 • Devario spinosus
 • Devario strigillifer
 • Devario suvatti
 • Devario yuensis
 • Diplocheilichthys jentinkii
 • Diplocheilichthys pleurotaenia
 • Diptychus sewerzowi
 • Discherodontus halei
 • Discherodontus parvus
 • Discocheilus multilepis
 • Discogobio antethoracalis
 • Discogobio caobangi
 • Discogobio dienbieni
 • Discogobio elongatus
 • Discogobio longibarbatus
 • Discogobio microstoma
 • Discogobio multilineatus
 • Discogobio pacboensis
 • Discogobio poneventralis
 • Discogobio propeanalis
 • Distoechodon macrophthalmus
 • Eirmotus furvus
 • Eirmotus insignis
 • Eirmotus isthmus
 • Epalzeorhynchos munense
 • Eremichthys acros
 • Ericymba amplamala
 • Esomus altus
 • Esomus barbatus
 • Esomus lineatus
 • Esomus malabaricus
 • Esomus malayensis
 • Esomus manipurensis
 • Esomus thermoicos
 • Evarra bustamantei
 • Evarra eigenmanni
 • Evarra tlahuacensis
 • Fangfangia spinicleithralis
 • Garra abhoyai
 • Garra aethiopica
 • Garra allostoma
 • Garra annandalei
 • Garra apogon
 • Garra arupi
 • Garra barreimiae shawkahensis
 • Garra bibarbatus
 • Garra bisangularis
 • Garra bispinosa
 • Garra blanfordii
 • Garra bourreti
 • Garra buettikeri
 • Garra chebera
 • Garra compressus
 • Garra cyclostomata
 • Garra dampaensis
 • Garra dembeensis
 • Garra dulongensis
 • Garra dunsirei
 • Garra duobarbis
 • Garra elongata
 • Garra emarginata
 • Garra ethelwynnae
 • Garra findolabium
 • Garra fisheri
 • Garra geba
 • Garra ghorensis
 • Garra gracilis
 • Garra hainanensis
 • Garra hindii
 • Garra ignestii
 • Garra imbarbatus
 • Garra imberbis
 • Garra kalakadensis
 • Garra kalpangi
 • Garra laichowensis
 • Garra lancrenonensis
 • Garra lautior
 • Garra litanensis
 • Garra longipinnis
 • Garra mamshuqa
 • Garra manipurensis
 • Garra mcclellandi
 • Garra menoni
 • Garra mlapparaensis
 • Garra naganensis
 • Garra nambulica
 • Garra namyaensis
 • Garra nigricollis
 • Garra notata
 • Garra nujiangensis
 • Garra paralissorhynchus
 • Garra periyarensis
 • Garra persica
 • Garra phillipsi
 • Garra poecilura
 • Garra poilanei
 • Garra propulvinus
 • Garra qiaojiensis
 • Garra quadrimaculata
 • Garra rakhinica
 • Garra rossica
 • Garra rotundinasus
 • Garra rupecula
 • Garra sahilia gharbia
 • Garra sahilia sahilia
 • Garra salweenica
 • Garra smarti
 • Garra theunensis
 • Garra variabilis
 • Garra vittatula
 • Garra wanae
 • Garra yiliangensis
 • Gila bicolor
 • Gila crassicauda
 • Gnathopogon polytaenia
 • Gnathopogon taeniellus
 • Gnathopogon tsinanensis
 • Gobio acutipinnatus
 • Gobio alverniae
 • Gobio battalgilae
 • Gobio brevicirris
 • Gobio carpathicus
 • Gobio delyamurei
 • Gobio feraeensis
 • Gobio fushunensis
 • Gobio hettitorum
 • Gobio holurus
 • Gobio insuyanus
 • Gobio kovatschevi
 • Gobio krymensis
 • Gobio kubanicus
 • Gobio lingyuanensis
 • Gobio lozanoi
 • Gobio maeandricus
 • Gobio meridionalis
 • Gobio occitaniae
 • Gobio ohridanus
 • Gobio rivuloides
 • Gobio sakaryaensis
 • Gobio sarmaticus
 • Gobio sibiricus
 • Gobio skadarensis
 • Gobio volgensis
 • Gobiobotia brevirostris
 • Gobiobotia cheni
 • Gobiobotia guilingensis
 • Gobiobotia homalopteroidea
 • Gobiobotia jiangxiensis
 • Gobiobotia kolleri
 • Gobiobotia longibarba
 • Gobiobotia nicholsi
 • Gobiobotia paucirastella
 • Gobiobotia tungi
 • Gobiobotia yuanjiangensis
 • Gymnocypris chilianensis
 • Gymnocypris chui
 • Gymnocypris firmispinatus
 • Gymnocypris scleracanthus
 • Gymnodanio strigatus
 • Haludaria afasciata
 • Haludaria kannikattiensis
 • Hampala ampalong
 • Hampala dispar
 • Hampala lopezi
 • Hampala salweenensis
 • Hemibarbus brevipennus
 • Hemibarbus lehoai
 • Hemibarbus macracanthus
 • Hemibarbus qianjiangensis
 • Hemibarbus songloensis
 • Hemibarbus thacmoensis
 • Hemiculter elongatus
 • Hemiculter songhongensis
 • Hemiculter tchangi
 • Hemiculter varpachovskii
 • Hemiculterella sauvagei
 • Hemiculterella wui
 • Hemigrammocapoeta culiciphaga
 • Hemigrammocapoeta elegans
 • Hemigrammocapoeta kemali
 • Hemigrammocapoeta nana
 • Hongshuia banmo
 • Horalabiosa arunachalami
 • Horalabiosa palaniensis
 • Huigobio chenhsienensis
 • Hypophthalmichthys harmandi
 • Hypselobarbus dobsoni
 • Hypselobarbus pulchellus
 • Hypsibarbus annamensis
 • Hypsibarbus lagleri
 • Hypsibarbus macrosquamatus
 • Hypsibarbus myitkyinae
 • Hypsibarbus pierrei
 • Hypsibarbus salweenensis
 • Hypsibarbus suvattii
 • Kalimantania lawak
 • Kosswigobarbus kosswigi
 • Labeo alluaudi
 • Labeo alticentralis
 • Labeo ansorgii
 • Labeo baldasseronii
 • Labeo barbatulus
 • Labeo bottegi
 • Labeo boulengeri
 • Labeo brachypoma
 • Labeo caeruleus
 • Labeo camerunensis
 • Labeo capensis
 • Labeo chariensis
 • Labeo congoro
 • Labeo curchius
 • Labeo curriei
 • Labeo cyclopinnis
 • Labeo cylindricus
 • Labeo degeni
 • Labeo dhonti
 • Labeo erythropterus
 • Labeo falcipinnis
 • Labeo fisheri
 • Labeo fuelleborni
 • Labeo fulakariensis
 • Labeo greenii
 • Labeo gregorii
 • Labeo indramontri
 • Labeo kawrus
 • Labeo kibimbi
 • Labeo kirkii
 • Labeo kontius
 • Labeo lualabaensis
 • Labeo luluae
 • Labeo lunatus
 • Labeo macmahoni
 • Labeo macrostoma
 • Labeo maleboensis
 • Labeo meroensis
 • Labeo mesops
 • Labeo microphthalmus
 • Labeo mokotoensis
 • Labeo molybdinus
 • Labeo moszkowskii
 • Labeo nandina
 • Labeo nigricans
 • Labeo nigripinnis
 • Labeo nunensis
 • Labeo pangusia
 • Labeo pellegrini
 • Labeo percivali
 • Labeo pietschmanni
 • Labeo polli
 • Labeo porcellus
 • Labeo potail
 • Labeo rectipinnis
 • Labeo reidi
 • Labeo ricnorhynchus
 • Labeo rosae
 • Labeo roseopunctatus
 • Labeo rouaneti
 • Labeo rubromaculatus
 • Labeo ruddi
 • Labeo seeberi
 • Labeo trigliceps
 • Labeo udaipurensis
 • Labeo umbratus
 • Labeo victorianus
 • Labeo werneri
 • Labeo worthingtoni
 • Labeobarbus aspius
 • Labeobarbus batesii
 • Labeobarbus brevicauda
 • Labeobarbus brevicephalus
 • Labeobarbus brevispinis
 • Labeobarbus cardozoi
 • Labeobarbus codringtonii
 • Labeobarbus compiniei
 • Labeobarbus kimberleyensis
 • Labeobarbus litamba
 • Labeobarbus lucius
 • Labeobarbus macrophtalmus
 • Labeobarbus malacanthus
 • Labeobarbus mbami
 • Labeobarbus megastoma
 • Labeobarbus micronema
 • Labeobarbus mungoensis
 • Labeobarbus natalensis
 • Labeobarbus nedgia
 • Labeobarbus nthuwa
 • Labeobarbus osseensis
 • Labeobarbus progenys
 • Labeobarbus rocadasi
 • Labeobarbus roylii
 • Labeobarbus truttiformis
 • Labeobarbus tsanensis
 • Labeobarbus versluysii
 • Labiobarbus cyanopareja
 • Labiobarbus fasciatus
 • Labiobarbus festivus
 • Labiobarbus lamellifer
 • Labiobarbus sabanus
 • Ladigesocypris mermere
 • Ladislavia taczanowskii
 • Laocypris hispida
 • Laubuca brahmaputraensis
 • Laubuca insularis
 • Laubuca lankensis
 • Laubuca ruhuna
 • Laubuca varuna
 • Lepidomeda altivelis
 • Lepidopygopsis typus
 • Leptobarbus hosii
 • Leptobarbus melanopterus
 • Leptobarbus rubripinna
 • Leptocypris crossensis
 • Leptocypris guineensis
 • Leptocypris konkoureensis
 • Leptocypris lujae
 • Leptocypris taiaensis
 • Leucalburnus satunini
 • Leuciscus baicalensis
 • Leuciscus bearnensis
 • Leuciscus bergi
 • Leuciscus burdigalensis
 • Leuciscus chuanchicus
 • Leuciscus danilewskii
 • Leuciscus dzungaricus
 • Leuciscus gaderanus
 • Leuciscus latus
 • Leuciscus lehmanni
 • Leuciscus lindbergi
 • Leuciscus merzbacheri
 • Leuciscus oxyrrhis
 • Lobocheilos cornutus
 • Lobocheilos cryptopogon
 • Lobocheilos davisi
 • Lobocheilos delacouri
 • Lobocheilos erinaceus
 • Lobocheilos falcifer
 • Lobocheilos fowleri
 • Lobocheilos gracilis
 • Lobocheilos ixocheilos
 • Lobocheilos kajanensis
 • Lobocheilos lehat
 • Lobocheilos nigrovittatus
 • Lobocheilos ovalis
 • Lobocheilos quadrilineatus
 • Lobocheilos rhabdoura
 • Lobocheilos schwanenfeldii
 • Lobocheilos tenura
 • Lobocheilos terminalis
 • Lobocheilos thavili
 • Lobocheilos trangensis
 • Lobocheilos unicornis
 • Longanalus macrochirous
 • Longiculter siahi
 • Luciobarbus caspius
 • Luciobarbus escherichii
 • Luciobarbus kersin
 • Luciobarbus kosswigi
 • Luciobarbus kottelati
 • Luciobarbus lydianus
 • Luciobarbus mystaceus
 • Luciocyprinus langsoni
 • Luciocyprinus striolatus
 • Luciosoma pellegrinii
 • Luciosoma spilopleura
 • Luciosoma trinema
 • Macrhybopsis australis
 • Macrhybopsis tetranema
 • Margariscus nachtriebi
 • Megalobrama elongata
 • Megalobrama mantschuricus
 • Megarasbora elanga
 • Mekongina bibarba
 • Mekongina lancangensis
 • Mesobola bredoi
 • Mesobola moeruensis
 • Mesobola spinifer
 • Mesogobio lachneri
 • Metzia alba
 • Metzia bounthobi
 • Metzia hautus
 • Metzia longinasus
 • Metzia mesembrinum
 • Microphysogobio alticorpus
 • Microphysogobio anudarini
 • Microphysogobio brevirostris
 • Microphysogobio hsinglungshanensis
 • Microphysogobio kachekensis
 • Microphysogobio kiatingensis
 • Microphysogobio labeoides
 • Microphysogobio linghensis
 • Microphysogobio microstomus
 • Microphysogobio nudiventris
 • Microphysogobio pseudoelongatus
 • Microphysogobio tafangensis
 • Microphysogobio vietnamica
 • Microphysogobio wulonghensis
 • Microphysogobio yunnanensis
 • Microrasbora microphthalma
 • Mystacoleucus argenteus
 • Mystacoleucus atridorsalis
 • Mystacoleucus greenwayi
 • Mystacoleucus padangensis
 • Naziritor zhobensis
 • Nematabramis alestes
 • Nematabramis borneensis
 • Nematabramis steindachnerii
 • Nematabramis verecundus
 • Neobarynotus microlepis
 • Neobola fluviatilis
 • Neobola nilotica
 • Neobola stellae
 • Neolissochilus baoshanensis
 • Neolissochilus blythii
 • Neolissochilus compressus
 • Neolissochilus dukai
 • Neolissochilus hendersoni
 • Neolissochilus longipinnis
 • Neolissochilus namlenensis
 • Neolissochilus nigrovittatus
 • Neolissochilus paucisquamatus
 • Neolissochilus spinulosus
 • Neolissochilus stevensonii
 • Neolissochilus subterraneus
 • Neolissochilus sumatranus
 • Neolissochilus thienemanni
 • Neolissochilus tweediei
 • Neolissochilus vittatus
 • Nicholsicypris dorsohorizontalis
 • Notropis aguirrepequenoi
 • Notropis albizonatus
 • Notropis alborus
 • Notropis atrocaudalis
 • Notropis aulidion
 • Notropis bairdi
 • Notropis braytoni
 • Notropis buccula
 • Notropis calabazas
 • Notropis cumingii
 • Notropis cummingsae
 • Notropis greenei
 • Notropis marhabatiensis
 • Notropis melanostomus
 • Notropis nazas
 • Notropis orca
 • Notropis ortenburgeri
 • Notropis perpallidus
 • Notropis saladonis
 • Notropis scabriceps
 • Onychostoma angustistomata
 • Onychostoma barbatum
 • Onychostoma breve
 • Onychostoma daduense
 • Onychostoma fangi
 • Onychostoma fusiforme
 • Onychostoma laticeps
 • Onychostoma lini
 • Onychostoma meridionale
 • Onychostoma minnanensis
 • Onychostoma uniforme
 • Onychostoma virgulatum
 • Opsaridium engrauloides
 • Opsaridium leleupi
 • Opsaridium loveridgii
 • Opsaridium maculicauda
 • Opsaridium microcephalum
 • Opsaridium splendens
 • Opsaridium tweddleorum
 • Opsariichthys bea
 • Opsariichthys dienbienensis
 • Opsariichthys hainanensis
 • Opsariichthys hieni
 • Opsariichthys kaopingensis
 • Opsariichthys songmaensis
 • Opsarius cocsa
 • Opsopoeodus emiliae peninsularis
 • Oreichthys crenuchoides
 • Oreoleuciscus angusticephalus
 • Oreoleuciscus dsapchynensis
 • Oreoleuciscus humilis
 • Oreoleuciscus potanini
 • Ospatulus palaemophagus
 • Ospatulus truncatulus
 • Osteobrama alfredianus
 • Osteobrama bakeri
 • Osteobrama belangeri
 • Osteobrama bhimensis
 • Osteobrama cotio peninsularis
 • Osteobrama feae
 • Osteobrama neilli
 • Osteobrama vigorsii
 • Osteochilichthys brevidorsalis
 • Osteochilichthys thomassi
 • Osteochilus bellus
 • Osteochilus bleekeri
 • Osteochilus borneensis
 • Osteochilus brachynotopteroides
 • Osteochilus chini
 • Osteochilus enneaporos
 • Osteochilus flavicauda
 • Osteochilus harrisoni
 • Osteochilus ingeri
 • Osteochilus intermedius
 • Osteochilus jeruk
 • Osteochilus kappenii
 • Osteochilus kelabau
 • Osteochilus kerinciensis
 • Osteochilus kuekenthali
 • Osteochilus longidorsalis
 • Osteochilus partilineatus
 • Osteochilus pentalineatus
 • Osteochilus repang
 • Osteochilus sarawakensis
 • Osteochilus scapularis
 • Osteochilus schlegelii
 • Osteochilus serokan
 • Osteochilus sondhii
 • Osteochilus spilurus
 • Osteochilus striatus
 • Osteochilus vittatoides
 • Oxygaster pointoni
 • Paedocypris carbunculus
 • Paedocypris micromegethes
 • Paedocypris progenetica
 • Parachela cyanea
 • Parachela hypophthalmus
 • Parachela ingerkongi
 • Paracrossochilus acerus
 • Paralaubuca harmandi
 • Paralaubuca stigmabrachium
 • Paraleucogobio notacanthus
 • Parapsilorhynchus discophorus
 • Parapsilorhynchus elongatus
 • Parapsilorhynchus tentaculatus
 • Parasikukia maculata
 • Parasinilabeo longibarbus
 • Parasinilabeo longicorpus
 • Parasinilabeo longiventralis
 • Parasinilabeo maculatus
 • Parasinilabeo microps
 • Paraspinibarbus alloiopleurus
 • Parasqualidus maii
 • Parator zonatus
 • Parazacco fasciatus
 • Pectenocypris balaena
 • Pectenocypris micromysticetus
 • Pelasgus epiroticus
 • Pethia atra
 • Pethia didi
 • Pethia khugae
 • Pethia macrogramma
 • Pethia muvattupuzhaensis
 • Pethia nankyweensis
 • Pethia narayani
 • Pethia nigripinnis
 • Pethia ornatus
 • Pethia pookodensis
 • Pethia setnai
 • Pethia thelys
 • Pethia yuensis
 • Petroleuciscus esfahani
 • Petroleuciscus kurui
 • Phoxinus brachyurus
 • Phoxinus colchicus
 • Phoxinus grumi
 • Phoxinus issykkulensis
 • Phoxinus kumgangensis
 • Phoxinus oxyrhynchus
 • Phoxinus saylori
 • Phoxinus septimaniae
 • Phoxinus strandjae
 • Phoxinus strymonicus
 • Phoxinus tchangi
 • Phoxinus ujmonensis
 • Placocheilus caudofasciatus
 • Placocheilus dulongensis
 • Placocheilus robustus
 • Placogobio bacmeensis
 • Placogobio nahangensis
 • Platysmacheilus nudiventris
 • Platysmacheilus zhenjiangensis
 • Pogobrama barbatula
 • Pogonichthys ciscoides
 • Poropuntius angustus
 • Poropuntius birtwistlei
 • Poropuntius bolovenensis
 • Poropuntius brevispinus
 • Poropuntius burtoni
 • Poropuntius carinatus
 • Poropuntius chondrorhynchus
 • Poropuntius chonglingchungi
 • Poropuntius cogginii
 • Poropuntius consternans
 • Poropuntius daliensis
 • Poropuntius deauratus
 • Poropuntius exiguus
 • Poropuntius faucis
 • Poropuntius fuxianhuensis
 • Poropuntius genyognathus
 • Poropuntius hampaloides
 • Poropuntius hathe
 • Poropuntius heterolepidotus
 • Poropuntius huguenini
 • Poropuntius ikedai
 • Poropuntius kontumensis
 • Poropuntius krempfi
 • Poropuntius laoensis
 • Poropuntius lobocheiloides
 • Poropuntius margarianus
 • Poropuntius melanogrammus
 • Poropuntius rhomboides
 • Poropuntius scapanognathus
 • Poropuntius shanensis
 • Poropuntius smedleyi
 • Poropuntius solitus
 • Poropuntius speleops
 • Poropuntius susanae
 • Probarbus labeamajor
 • Probarbus labeaminor
 • Prolabeo batesi
 • Prolabeops melanhypopterus
 • Prolabeops nyongensis
 • Protolabeo protolabeo
 • Pseudobarbus skeltoni
 • Pseudogobio banggiangensis
 • Pseudogyrinocheilus longisulcus
 • Pseudohemiculter hainanensis
 • Pseudohemiculter kweichowensis
 • Pseudohemiculter pacboensis
 • Pseudolaubuca hotaya
 • Pseudolaubuca jouyi
 • Pseudophoxinus atropatenus
 • Pseudophoxinus burduricus
 • Pseudophoxinus drusensis
 • Pseudophoxinus elizavetae
 • Pseudophoxinus evliyae
 • Pseudophoxinus fahrettini
 • Pseudophoxinus firati
 • Pseudophoxinus hasani
 • Pseudophoxinus hittitorum
 • Pseudophoxinus libani
 • Pseudophoxinus maeandricus
 • Pseudophoxinus sojuchbulagi
 • Pseudophoxinus syriacus
 • Pteronotropis merlini
 • Pteronotropis stonei
 • Ptychidio longibarbus
 • Ptychidio macrops
 • Pungtungia hilgendorfi
 • Pungtungia shiraii
 • Puntius amarus
 • Puntius ambassis
 • Puntius amphibius
 • Puntius aphya
 • Puntius aurotaeniatus
 • Puntius banksi
 • Puntius bantolanensis
 • Puntius baoulan
 • Puntius bramoides
 • Puntius bunau
 • Puntius burmanicus
 • Puntius cataractae
 • Puntius cauveriensis
 • Puntius clemensi
 • Puntius crescentus
 • Puntius deccanensis
 • Puntius disa
 • Puntius dorsimaculatus
 • Puntius flavifuscus
 • Puntius gemellus
 • Puntius guganio
 • Puntius hemictenus
 • Puntius herrei
 • Puntius joaquinae
 • Puntius kamalika
 • Puntius katolo
 • Puntius khohi
 • Puntius kuchingensis
 • Puntius lanaoensis
 • Puntius layardi
 • Puntius lindog
 • Puntius madhusoodani
 • Puntius manalak
 • Puntius manguaoensis
 • Puntius masyai
 • Puntius melanostigma
 • Puntius microps
 • Puntius montanoi
 • Puntius morehensis
 • Puntius mudumalaiensis
 • Puntius muzaffarpurensis
 • Puntius nangalensis
 • Puntius ophicephalus
 • Puntius pachycheilus
 • Puntius paucimaculatus
 • Puntius pugio
 • Puntius punjabensis
 • Puntius puntio
 • Puntius resinus
 • Puntius rhombeus
 • Puntius sachsii
 • Puntius sahyadriensis
 • Puntius schanicus
 • Puntius sealei
 • Puntius sharmai
 • Puntius sirang
 • Puntius sophoroides
 • Puntius spilopterus
 • Puntius takhoaensis
 • Puntius terio
 • Puntius tetraspilus
 • Puntius thermalis
 • Puntius thomassi
 • Puntius tras
 • Puntius trifasciatus
 • Puntius tumba
 • Puntius umalii
 • Puntius waageni
 • Racoma ramzani
 • Raiamas ansorgii
 • Raiamas levequei
 • Raiamas longirostris
 • Raiamas moorii
 • Raiamas nigeriensis
 • Raiamas scarciensis
 • Raiamas shariensis
 • Raiamas steindachneri
 • Rasbora amplistriga
 • Rasbora api
 • Rasbora aprotaenia
 • Rasbora armitagei
 • Rasbora atranus
 • Rasbora atridorsalis
 • Rasbora baliensis
 • Rasbora beauforti
 • Rasbora borneensis
 • Rasbora bunguranensis
 • Rasbora caverii
 • Rasbora chrysotaenia
 • Rasbora dies
 • Rasbora dorsinotata
 • Rasbora ennealepis
 • Rasbora everetti
 • Rasbora gerlachi
 • Rasbora hosii
 • Rasbora hubbsi
 • Rasbora johannae
 • Rasbora kluetensis
 • Rasbora kobonensis
 • Rasbora labiosa
 • Rasbora lacrimula
 • Rasbora lateristriata
 • Rasbora laticlavia
 • Rasbora leptosoma
 • Rasbora macrophthalma
 • Rasbora naggsi
 • Rasbora nematotaenia
 • Rasbora nodulosa
 • Rasbora notura
 • Rasbora ornata
 • Rasbora patrickyapi
 • Rasbora philippina
 • Rasbora rasbora
 • Rasbora reticulata
 • Rasbora rutteni
 • Rasbora sarawakensis
 • Rasbora semilineata
 • Rasbora septentrionalis
 • Rasbora spilotaenia
 • Rasbora subtilis
 • Rasbora taytayensis
 • Rasbora tobana
 • Rasbora tornieri
 • Rasbora trifasciata
 • Rasbora truncata
 • Rasbora tuberculata
 • Rasbora vietnamensis
 • Rasbora volzii
 • Rasbora wilpita
 • Rasborichthys helfrichii
 • Rectoris longifinus
 • Rectoris mutabilis
 • Rhinichthys deaconi
 • Rhinogobio nasutus
 • Rhinogobio ventralis
 • Rhodeus haradai
 • Rhodeus laoensis
 • Rhodeus monguonensis
 • Rhodeus pseudosericeus
 • Rhodeus rheinardti
 • Rhodeus sciosemus
 • Rhodeus shitaiensis
 • Rhodeus smithii
 • Rhodeus spinalis
 • Rhodeus uyekii
 • Rhynchocypris dementjevi
 • Rhynchocypris poljakowii
 • Rohtee ogilbii
 • Rohteichthys microlepis
 • Romanogobio amplexilabris
 • Romanogobio antipai
 • Romanogobio benacensis
 • Romanogobio johntreadwelli
 • Romanogobio pentatrichus
 • Romanogobio persus
 • Rutilus heckelii
 • Rutilus karamani
 • Rutilus meidingeri
 • Rutilus rubilio
 • Salmophasia acinaces
 • Salmophasia balookee
 • Salmophasia belachi
 • Salmophasia horai
 • Salmophasia orissaensis
 • Salmophasia punjabensis
 • Salmophasia sardinella
 • Salmophasia sladoni
 • Salmophasia untrahi
 • Sarcocheilichthys caobangensis
 • Sarcocheilichthys davidi
 • Sarcocheilichthys variegatus variegatus
 • Sarcocheilichthys variegatus wakiyae
 • Saurogobio dumerili
 • Saurogobio lissilabris
 • Saurogobio xiangjiangensis
 • Scaphiodonichthys acanthopterus
 • Scaphiodonichthys burmanicus
 • Scaphiodonichthys macracanthus
 • Scaphognathops theunensis
 • Scardinius elmaliensis
 • Scardinius knezevici
 • Scardinius racovitzai
 • Schismatorhynchos endecarhapis
 • Schismatorhynchos heterorhynchos
 • Schismatorhynchos holorhynchos
 • Schizocypris brucei
 • Schizocypris ladigesi
 • Schizopyge dainellii
 • Schizopyge niger
 • Schizopygopsis thermalis
 • Schizothorax beipanensis
 • Schizothorax curvilabiatus
 • Schizothorax edeniana
 • Schizothorax heterochilus
 • Schizothorax heterophysallidos
 • Schizothorax huegelii
 • Schizothorax integrilabiatus
 • Schizothorax kumaonensis
 • Schizothorax lepidothorax
 • Schizothorax longibarbus
 • Schizothorax macrophthalmus
 • Schizothorax microcephalus
 • Schizothorax microstomus
 • Schizothorax nasus
 • Schizothorax nepalensis
 • Schizothorax ninglangensis
 • Schizothorax nudiventris
 • Schizothorax oligolepis
 • Schizothorax parvus
 • Schizothorax pelzami
 • Schizothorax progastus
 • Schizothorax prophylax
 • Schizothorax pseudoaksaiensis issykkuli
 • Schizothorax raraensis
 • Schizothorax sinensis
 • Schizothorax skarduensis
 • Schizothorax zarudnyi
 • Semiplotus cirrhosus
 • Semiplotus manipurensis
 • Semiplotus modestus
 • Sikukia flavicaudata
 • Sikukia longibarbata
 • Sinibrama affinis
 • Sinibrama longianalis
 • Sinibrama melrosei
 • Sinibrama taeniatus
 • Sinibrama wui
 • Sinilabeo binhluensis
 • Sinilabeo brevirostris
 • Sinilabeo cirrhinoides
 • Sinilabeo hummeli
 • Sinilabeo longibarbatus
 • Sinilabeo longirostris
 • Sinocrossocheilus labiatus
 • Sinocyclocheilus angularis
 • Sinocyclocheilus aquihornes
 • Sinocyclocheilus biangularis
 • Sinocyclocheilus brevibarbatus
 • Sinocyclocheilus brevis
 • Sinocyclocheilus broadihornes
 • Sinocyclocheilus donglanensis
 • Sinocyclocheilus dongtangensis
 • Sinocyclocheilus flexuosdorsalis
 • Sinocyclocheilus guanduensis
 • Sinocyclocheilus guilinensis
 • Sinocyclocheilus hei
 • Sinocyclocheilus huanglongdongensis
 • Sinocyclocheilus huangtianensis
 • Sinocyclocheilus huanjiangensis
 • Sinocyclocheilus hugeibarbus
 • Sinocyclocheilus jinxiensis
 • Sinocyclocheilus liboensis
 • Sinocyclocheilus longifinus
 • Sinocyclocheilus luopingensis
 • Sinocyclocheilus mashanensis
 • Sinocyclocheilus robustus
 • Sinocyclocheilus tianlinensis
 • Sinocyclocheilus tileihornes
 • Sinocyclocheilus wui
 • Sinocyclocheilus wumengshanensis
 • Sinocyclocheilus yaolanensis
 • Spinibarbus babeensis
 • Spinibarbus maensis
 • Spinibarbus nammauensis
 • Spinibarbus ovalius
 • Spratellicypris palata
 • Squalidus banarescui
 • Squalidus chankaensis biwae
 • Squalidus gracilis majimae
 • Squalidus homozonus
 • Squalidus iijimae
 • Squalidus intermedius
 • Squalidus japonicus coreanus
 • Squalidus mantschuricus
 • Squalidus minor
 • Squalidus multimaculatus
 • Squalius adanaensis
 • Squalius agdamicus
 • Squalius anatolicus
 • Squalius aristotelis
 • Squalius cappadocicus
 • Squalius carinus
 • Squalius cephaloides
 • Squalius cii
 • Squalius janae
 • Squalius kosswigi
 • Squalius kottelati
 • Squalius pamvoticus
 • Squalius platyceps
 • Squalius recurvirostris
 • Squalius seyhanensis
 • Squalius spurius
 • Squalius squaliusculus
 • Squalius tenellus
 • Squalius turcicus
 • Squalius ulanus
 • Stypodon signifer
 • Sundadanio atomus
 • Sundadanio axelrodi
 • Sundadanio echinus
 • Sundadanio gargula
 • Sundadanio goblinus
 • Sundadanio margarition
 • Sundadanio retiarius
 • Sundadanio rubellus
 • Systomus anchisporus
 • Systomus asoka
 • Systomus clavatus
 • Systomus compressiformis
 • Systomus endecanalis
 • Systomus immaculatus
 • Systomus jacobusboehlkei
 • Systomus jayarami
 • Systomus navjotsodhii
 • Systomus partipentazona
 • Systomus pulcher
 • Systomus spilurus
 • Systomus xouthos
 • Tampichthys rasconis
 • Tanakia shimazui
 • Tanichthys thacbaensis
 • Telestes dabar
 • Telestes miloradi
 • Telestes turskyi
 • Thryssocypris ornithostoma
 • Thryssocypris smaragdinus
 • Thryssocypris tonlesapensis
 • Thryssocypris wongrati
 • Thynnichthys polylepis
 • Thynnichthys vaillanti
 • Tor ater
 • Tor barakae
 • Tor hemispinus
 • Tor kulkarnii
 • Tor laterivittatus
 • Tor polylepis
 • Tor remadevii
 • Tor soro
 • Tor yingjiangensis
 • Tor yunnanensis
 • Toxabramis argentifer
 • Toxabramis hoffmanni
 • Toxabramis hotayensis
 • Toxabramis maensis
 • Toxabramis nhatleensis
 • Trigonostigma somphongsi
 • Troglocyclocheilus khammouanensis
 • Typhlobarbus nudiventris
 • Typhlogarra widdowsoni
 • Varicorhinus altipinnis
 • Varicorhinus ansorgii
 • Varicorhinus axelrodi
 • Varicorhinus brauni
 • Varicorhinus capoetoides
 • Varicorhinus clarkeae
 • Varicorhinus dimidiatus
 • Varicorhinus ensifer
 • Varicorhinus fimbriatus
 • Varicorhinus iphthimostoma
 • Varicorhinus jaegeri
 • Varicorhinus latirostris
 • Varicorhinus leleupanus
 • Varicorhinus longidorsalis
 • Varicorhinus lufupensis
 • Varicorhinus pellegrini
 • Varicorhinus platystomus
 • Varicorhinus pungweensis
 • Varicorhinus robertsi
 • Varicorhinus ruandae
 • Varicorhinus ruwenzorii
 • Varicorhinus semireticulatus
 • Varicorhinus tornieri
 • Varicorhinus upembensis
 • Varicorhinus varicostoma
 • Varicorhinus werneri
 • Varicorhinus wittei
 • Varicorhinus xyrocheilus
 • Vimba elongata
 • Xenobarbus loveridgei
 • Xenocypris medius
 • Xenophysogobio nudicorpa
 • Yaoshanicus kyphus
 • Yuriria amatlana
 • Yuriria chapalae
 • Zacco chengtui
 • Zacco taliensis
 • Ellopostoma megalomycter
 • Aborichthys elongatus
 • Aborichthys garoensis
 • Aborichthys kempi
 • Aborichthys rosammai
 • Aborichthys tikaderi
 • Acanthocobitis mandalayensis
 • Acanthocobitis mooreh
 • Acanthocobitis pictilis
 • Acanthocobitis rubidipinnis
 • Acanthocobitis urophthalmus
 • Afronemacheilus abyssinicus
 • Afronemacheilus kaffa
 • Barbatula altayensis
 • Barbatula bergamensis
 • Barbatula compressirostris
 • Barbatula dgebuadzei
 • Barbatula farsica
 • Barbatula gibba
 • Barbatula golubtsovi
 • Barbatula potaninorum
 • Barbatula quignardi
 • Barbatula sawadai
 • Draconectes narinosus
 • Dzihunia amudarjensis
 • Dzihunia ilan
 • Dzihunia turdakovi
 • Hedinichthys grummorum
 • Hedinichthys macropterus
 • Hedinichthys yarkandensis
 • Heminoemacheilus hyalinus
 • Heminoemacheilus zhengbaoshani
 • Homatula erhaiensis
 • Homatula laxiclathra
 • Homatula longidorsalis
 • Homatula nanpanjiangensis
 • Homatula oligolepis
 • Homatula wuliangensis
 • Ilamnemacheilus longipinnis
 • Indoreonectes evezardi
 • Iskandaria kuschakewitschi
 • Lefua pleskei
 • Longischistura striata
 • Mesonoemacheilus herrei
 • Mesonoemacheilus pambarensis
 • Mesonoemacheilus remadevii
 • Metaschistura cristata
 • Micronemacheilus bacmeensis
 • Micronemacheilus zispi
 • Nemacheilus anguilla
 • Nemacheilus arenicolus
 • Nemacheilus banar
 • Nemacheilus binotatus
 • Nemacheilus carletoni
 • Nemacheilus chrysolaimos
 • Nemacheilus cleopatra
 • Nemacheilus denisoni
 • Nemacheilus doonensis
 • Nemacheilus drassensis
 • Nemacheilus elegantissimus
 • Nemacheilus fasciatus
 • Nemacheilus gangeticus
 • Nemacheilus guentheri
 • Nemacheilus guttatus
 • Nemacheilus huapingensis
 • Nemacheilus inglisi
 • Nemacheilus jaklesii
 • Nemacheilus kaimurensis
 • Nemacheilus kapuasensis
 • Nemacheilus keralensis
 • Nemacheilus kodaguensis
 • Nemacheilus kullmanni
 • Nemacheilus lactogeneus
 • Nemacheilus longipectoralis
 • Nemacheilus longipinnis
 • Nemacheilus longistriatus
 • Nemacheilus lunanensis
 • Nemacheilus marang
 • Nemacheilus menoni
 • Nemacheilus monilis
 • Nemacheilus nilgiriensis
 • Nemacheilus olivaceus
 • Nemacheilus oxianus
 • Nemacheilus papillos
 • Nemacheilus paucimaculatus
 • Nemacheilus periyarensis
 • Nemacheilus petrubanarescui
 • Nemacheilus pfeifferae
 • Nemacheilus platiceps
 • Nemacheilus pulchellus
 • Nemacheilus saravacensis
 • Nemacheilus selangoricus
 • Nemacheilus semiarmatus
 • Nemacheilus shehensis
 • Nemacheilus singhi
 • Nemacheilus smithi
 • Nemacheilus spiniferus
 • Nemacheilus stigmofasciatus
 • Nemacheilus tebo
 • Nemacheilus troglocataractus
 • Nemacheilus tuberigum
 • Nemacheilus yingjiangensis
 • Nemachilichthys shimogensis
 • Neonoemacheilus assamensis
 • Neonoemacheilus labeosus
 • Neonoemacheilus mengdingensis
 • Neonoemacheilus morehensis
 • Neonoemacheilus peguensis
 • Oreonectes anophthalmus
 • Oreonectes elongatus
 • Oreonectes furcocaudalis
 • Oreonectes guananensis
 • Oreonectes luochengensis
 • Oreonectes macrolepis
 • Oreonectes microphthalmus
 • Oreonectes polystigmus
 • Oreonectes retrodorsalis
 • Oreonectes translucens
 • Oxynoemacheilus anatolicus
 • Oxynoemacheilus angorae
 • Oxynoemacheilus argyrogramma
 • Oxynoemacheilus atili
 • Oxynoemacheilus banarescui
 • Oxynoemacheilus bergianus
 • Oxynoemacheilus brandtii
 • Oxynoemacheilus ceyhanensis
 • Oxynoemacheilus cinicus
 • Oxynoemacheilus cyri
 • Oxynoemacheilus ercisiana
 • Oxynoemacheilus erdali
 • Oxynoemacheilus eregliensis
 • Oxynoemacheilus evreni
 • Oxynoemacheilus frenatus
 • Oxynoemacheilus galilaeus
 • Oxynoemacheilus germencicus
 • Oxynoemacheilus hamwii
 • Oxynoemacheilus insignis
 • Oxynoemacheilus kaynaki
 • Oxynoemacheilus kermanshahensis
 • Oxynoemacheilus kiabii
 • Oxynoemacheilus kosswigi
 • Oxynoemacheilus lenkoranensis
 • Oxynoemacheilus leontinae
 • Oxynoemacheilus mediterraneus
 • Oxynoemacheilus mesudae
 • Oxynoemacheilus namiri
 • Oxynoemacheilus panthera
 • Oxynoemacheilus paucilepis
 • Oxynoemacheilus persa
 • Oxynoemacheilus phoxinoides
 • Oxynoemacheilus samanticus
 • Oxynoemacheilus seyhanensis
 • Oxynoemacheilus seyhanicola
 • Oxynoemacheilus simavicus
 • Oxynoemacheilus theophilii
 • Oxynoemacheilus tigris
 • Oxynoemacheilus tongiorgii
 • Paracobitis boutanensis
 • Paracobitis ghazniensis
 • Paracobitis hagiangensis
 • Paracobitis iranica
 • Paracobitis malapterura
 • Paracobitis maolanensis
 • Paracobitis phongthoensis
 • Paracobitis posterodorsalus
 • Paracobitis pulsiz
 • Paracobitis rhadinaeus
 • Paracobitis vignai
 • Paranemachilus genilepis
 • Paraschistura alepidota
 • Paraschistura bampurensis
 • Paraschistura kessleri
 • Paraschistura lepidocaulis
 • Paraschistura lindbergi
 • Paraschistura microlabra
 • Paraschistura montana
 • Paraschistura naseeri
 • Paraschistura prashari
 • Paraschistura sargadensis
 • Physoschistura brunneana
 • Physoschistura chindwinensis
 • Physoschistura dikrongensis
 • Physoschistura elongata
 • Physoschistura pseudobrunneana
 • Physoschistura raoi
 • Physoschistura rivulicola
 • Physoschistura shanensis
 • Physoschistura tigrinum
 • Physoschistura tuivaiensis
 • Physoschistura yunnaniloides
 • Protonemacheilus longipectoralis
 • Pteronemacheilus lucidorsum
 • Pteronemacheilus meridionalis
 • Schistura acuticephalus
 • Schistura afasciata
 • Schistura albirostris
 • Schistura alta
 • Schistura alticrista
 • Schistura altipedunculatus
 • Schistura anambarensis
 • Schistura antennata
 • Schistura aramis
 • Schistura arifi
 • Schistura athos
 • Schistura atra
 • Schistura aurantiaca
 • Schistura bachmaensis
 • Schistura bairdi
 • Schistura baluchiorum
 • Schistura bannaensis
 • Schistura bella
 • Schistura bolavenensis
 • Schistura breviceps
 • Schistura callidora
 • Schistura carbonaria
 • Schistura cataracta
 • Schistura chapaensis
 • Schistura chindwinica
 • Schistura chrysicristinae
 • Schistura cincticauda
 • Schistura clatrata
 • Schistura conirostris
 • Schistura coruscans
 • Schistura crabro
 • Schistura curtistigma
 • Schistura dalatensis
 • Schistura daubentoni
 • Schistura dayi
 • Schistura deansmarti
 • Schistura defectiva
 • Schistura deignani
 • Schistura devdevi
 • Schistura diminuta
 • Schistura dorsizona
 • Schistura dubia
 • Schistura ephelis
 • Schistura fasciata
 • Schistura fascimaculata
 • Schistura finis
 • Schistura fowleriana
 • Schistura fusinotata
 • Schistura geisleri
 • Schistura globiceps
 • Schistura harnaiensis
 • Schistura himachalensis
 • Schistura hingi
 • Schistura hoai
 • Schistura horai
 • Schistura humilis
 • Schistura huongensis
 • Schistura imitator
 • Schistura implicata
 • Schistura incerta
 • Schistura irregularis
 • Schistura isostigma
 • Schistura jarutanini
 • Schistura kangjupkhulensis
 • Schistura kaysonei
 • Schistura kengtungensis
 • Schistura khamtanhi
 • Schistura khugae
 • Schistura kohatensis
 • Schistura kohchangensis
 • Schistura koladynensis
 • Schistura kongphengi
 • Schistura kontumensis
 • Schistura laterimaculata
 • Schistura latidens
 • Schistura leukensis
 • Schistura lingyunensis
 • Schistura machensis
 • Schistura macrocephalus
 • Schistura macrolepis
 • Schistura maculiceps
 • Schistura maejotigrina
 • Schistura maepaiensis
 • Schistura magnifluvis
 • Schistura mahnerti
 • Schistura malaisei
 • Schistura manipurensis
 • Schistura melarancia
 • Schistura menanensis
 • Schistura minutus
 • Schistura mobbsi
 • Schistura moeiensis
 • Schistura multifasciata
 • Schistura nagaensis
 • Schistura nagodiensis
 • Schistura nalbanti
 • Schistura namboensis
 • Schistura nandingensis
 • Schistura nasifilis
 • Schistura nicholsi
 • Schistura nielseni
 • Schistura niulanjiangensis
 • Schistura nomi
 • Schistura notostigma
 • Schistura novemradiata
 • Schistura nudidorsum
 • Schistura obeini
 • Schistura oedipus
 • Schistura orthocauda
 • Schistura pakistanica
 • Schistura pantherina
 • Schistura papulifera
 • Schistura paucicincta
 • Schistura paucifasciata
 • Schistura paucireticulata
 • Schistura personata
 • Schistura pertica
 • Schistura pervagata
 • Schistura porocephala
 • Schistura porthos
 • Schistura prashadi
 • Schistura pridii
 • Schistura procera
 • Schistura prolixifasciata
 • Schistura pseudofasciolata
 • Schistura psittacula
 • Schistura pumatensis
 • Schistura punctatus
 • Schistura punctifasciata
 • Schistura punjabensis
 • Schistura quaesita
 • Schistura quasimodo
 • Schistura rara
 • Schistura rendahli
 • Schistura reticulata
 • Schistura reticulofasciata
 • Schistura rikiki
 • Schistura robertsi
 • Schistura russa
 • Schistura scaturigina
 • Schistura schultzi
 • Schistura sertata
 • Schistura shadiwalensis
 • Schistura sharavathiensis
 • Schistura sigillata
 • Schistura sijuensis
 • Schistura similis
 • Schistura sokolovi
 • Schistura sombooni
 • Schistura sonlaensis
 • Schistura spekuli
 • Schistura spiesi
 • Schistura spiloptera
 • Schistura suber
 • Schistura susannae
 • Schistura tenebrosa
 • Schistura tenura
 • Schistura thanho
 • Schistura tigrinum
 • Schistura tirapensis
 • Schistura tizardi
 • Schistura trilineata
 • Schistura tubulinaris
 • Schistura udomritthiruji
 • Schistura waltoni
 • Schistura xhatensis
 • Schistura yersini
 • Schistura zonata
 • Sectoria atriceps
 • Seminemacheilus ispartensis
 • Seminemacheilus lendlii
 • Speonectes tiomanensis
 • Sphaerophysa dianchiensis
 • Sundoreonectes obesus
 • Sundoreonectes sabanus
 • Traccatichthys taeniatus
 • Traccatichthys tuberculum
 • Triplophysa alexandrae
 • Triplophysa aliensis
 • Triplophysa alticeps
 • Triplophysa altipinnis
 • Triplophysa aluensis
 • Triplophysa angeli
 • Triplophysa anterodorsalis
 • Triplophysa aquaecaeruleae
 • Triplophysa arnoldii
 • Triplophysa bashanensis
 • Triplophysa bombifrons
 • Triplophysa brachyptera
 • Triplophysa brahui
 • Triplophysa brevibarba
 • Triplophysa brevicauda
 • Triplophysa cakaensis
 • Triplophysa chandagaitensis
 • Triplophysa chondrostoma
 • Triplophysa choprai
 • Triplophysa coniptera
 • Triplophysa crassicauda
 • Triplophysa crassilabris
 • Triplophysa cuneicephala
 • Triplophysa dalaica
 • Triplophysa daqiaoensis
 • Triplophysa dorsalis
 • Triplophysa edsinica
 • Triplophysa eugeniae
 • Triplophysa farwelli
 • Triplophysa flavicorpus
 • Triplophysa furva
 • Triplophysa fuxianensis
 • Triplophysa gejiuensis
 • Triplophysa gerzeensis
 • Triplophysa gracilis
 • Triplophysa grahami
 • Triplophysa griffithii
 • Triplophysa hazaraensis
 • Triplophysa herzensteini
 • Triplophysa hexiensis
 • Triplophysa heyangensis
 • Triplophysa hialmari
 • Triplophysa hsutschouensis
 • Triplophysa huanjiangensis
 • Triplophysa huapingensis
 • Triplophysa hutjertjuensis
 • Triplophysa incipiens
 • Triplophysa intermedia
 • Triplophysa jianchuanensis
 • Triplophysa jiarongensis
 • Triplophysa kafirnigani
 • Triplophysa kashmirensis
 • Triplophysa kaznakowi
 • Triplophysa kungessana
 • Triplophysa labiata
 • Triplophysa lacusnigri
 • Triplophysa lacustris
 • Triplophysa ladacensis
 • Triplophysa laterimaculata
 • Triplophysa laticeps
 • Triplophysa leptosoma
 • Triplophysa lihuensis
 • Triplophysa lixianensis
 • Triplophysa longianguis
 • Triplophysa longibarbata
 • Triplophysa longipectoralis
 • Triplophysa longliensis
 • Triplophysa macrocephala
 • Triplophysa macromaculata
 • Triplophysa macrophthalma
 • Triplophysa markehenensis
 • Triplophysa marmorata
 • Triplophysa microphthalma
 • Triplophysa microphysa
 • Triplophysa microps
 • Triplophysa minuta
 • Triplophysa moquensis
 • Triplophysa nandanensis
 • Triplophysa nanpanjiangensis
 • Triplophysa nasalis
 • Triplophysa nasobarbatula
 • Triplophysa naziri
 • Triplophysa ninglangensis
 • Triplophysa nujiangensa
 • Triplophysa obscura
 • Triplophysa obtusirostra
 • Triplophysa papillosolabiata
 • Triplophysa pappenheimi
 • Triplophysa paradoxa
 • Triplophysa parvus
 • Triplophysa pedaschenkoi
 • Triplophysa polyfasciata
 • Triplophysa pseudoscleroptera
 • Triplophysa pseudostenura
 • Triplophysa qiubeiensis
 • Triplophysa robusta
 • Triplophysa rossoperegrinatorum
 • Triplophysa rotundiventris
 • Triplophysa scapanognatha
 • Triplophysa scleroptera
 • Triplophysa sellaefer
 • Triplophysa sewerzowi
 • Triplophysa shaanxiensis
 • Triplophysa shehensis
 • Triplophysa shilinensis
 • Triplophysa strauchii
 • Triplophysa tanggulaensis
 • Triplophysa tenuicauda
 • Triplophysa tenuis
 • Triplophysa tianeensis
 • Triplophysa tibetana
 • Triplophysa trewavasae
 • Triplophysa turpanensis
 • Triplophysa ulacholica
 • Triplophysa venusta
 • Triplophysa waisihani
 • Triplophysa wuweiensis
 • Triplophysa xiangshuingensis
 • Triplophysa xichangensis
 • Triplophysa xingshanensis
 • Triplophysa xiqiensis
 • Triplophysa yaopeizhii
 • Triplophysa yasinensis
 • Triplophysa yunnanensis
 • Triplophysa zaidamensis
 • Triplophysa zamegacephala
 • Triplophysa zhaoi
 • Triplophysa zhenfengensis
 • Troglocobitis starostini
 • Tuberoschistura cambodgiensis
 • Turcinoemacheilus himalaya
 • Turcinoemacheilus kosswigi
 • Yunnanilus altus
 • Yunnanilus analis
 • Yunnanilus bajiangensis
 • Yunnanilus beipanjiangensis
 • Yunnanilus caohaiensis
 • Yunnanilus chui
 • Yunnanilus cruciatus
 • Yunnanilus discoloris
 • Yunnanilus elakatis
 • Yunnanilus forkicaudalis
 • Yunnanilus ganheensis
 • Yunnanilus jinxiensis
 • Yunnanilus longibarbatus
 • Yunnanilus longibulla
 • Yunnanilus longidorsalis
 • Yunnanilus macrogaster
 • Yunnanilus macroistainus
 • Yunnanilus macrolepis
 • Yunnanilus nanpanjiangensis
 • Yunnanilus niger
 • Yunnanilus nigromaculatus
 • Yunnanilus niulanensis
 • Yunnanilus obtusirostris
 • Yunnanilus pachycephalus
 • Yunnanilus paludosus
 • Yunnanilus parvus
 • Yunnanilus pleurotaenia
 • Yunnanilus pulcherrimus
 • Yunnanilus sichuanensis
 • Yunnanilus spanisbripes
 • Yunnanilus tigerivinus
 • Yunnanilus yangzonghaiensis
 • Psilorhynchus amplicephalus
 • Psilorhynchus arunachalensis
 • Psilorhynchus balitora
 • Psilorhynchus brachyrhynchus
 • Psilorhynchus breviminor
 • Psilorhynchus gokkyi
 • Psilorhynchus gracilis
 • Psilorhynchus hamiltoni
 • Psilorhynchus melissa
 • Psilorhynchus microphthalmus
 • Psilorhynchus nepalensis
 • Psilorhynchus pavimentatus
 • Psilorhynchus piperatus
 • Psilorhynchus pseudecheneis
 • Psilorhynchus rahmani
 • Psilorhynchus robustus
 • Psilorhynchus tenura
 • Serpenticobitis cingulata
 • Serpenticobitis octozona
 • Vaillantella cinnamomea
 • Vaillantella euepiptera

Fossil calibrations

Download fossil calibration data

Taxonomy

Class
Actinopteri
Subclass
Neopterygii
Infraclass
Teleostei
Megacohort
Osteoglossocephalai
Supercohort
Clupeocephala
Cohort
Otomorpha
Subcohort
Ostariophysi
Section
Otophysa
Superorder
Cypriniphysae
Order
Cypriniformes
Family
Balitoridae
Barbuccidae
Botiidae
Catostomidae
Cobitidae
Cyprinidae
Ellopostomatidae
Gyrinocheilidae
Nemacheilidae
Psilorhynchidae
Serpenticobitidae
Vaillantellidae

Downloads

Download Cypriniphysae data (JSON format)

Phylogenies

Phylogram of Cypriniphysae

Time-calibrated phylogeny of Cypriniphysae

Sequence data

Phylip sequences for Cypriniphysae

RAxML-style partitions file

Nexus file for Cypriniphysae (includes character partitions and phylogeny)